Hoppa till innehåll

Remissvar avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

På en övergripande nivå uppskattar IT&Telekomföretagen EU-kommissionens förslag. Nationella krav på datalokalisering i specifika medlemsstater begränsar våra medlemsföretags möjlighet att nyttja den inre marknadens fördelar. Vi är därför positivt inställda till att EU-kommissionen lägger fram ett förslag som begränsar medlemsstaternas möjlighet till lokaliseringskrav. Det gynnar ett fritt flöde av data inom EU och till tillstyrker därför förslaget on notifieringsplikt för  medlemsstater.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Utrikesdepartemnetet

Svar senast
10 november 2017

KOM(2017)495