Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till TechSverige och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 127 träffar.

Remiss

Remiss av Förslag till en ny föreskrift om vissa generella undantag från skyldigheten att använda kassaregister (8-1182012)

Förslaget avser nya föreskrifter avseende undantag från skyldigheter gällande kassaregister under åren 2022 och 2023. Motsvarande undantag finns idag i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2019:20 och gäller för åren 2020 och 2021.

30 november 2021

Remiss av Svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (1999:716)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

15 november 2021

Remiss

Remissinstanser för Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

1 november 2021

Remiss

Remiss av Använd det som fungerar (SOU 2021:26)

Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent.

27 augusti 2021

Remiss

Remiss av En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter.

25 augusti 2021

Remiss

Remiss av Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

Utredningen har i uppdrag att kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster samt lämna förslag på sådana åtgärder.

16 augusti 2021

Remiss av Ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2021:12)

I promemorian lämnas förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

16 augusti 2021

Remiss

Remiss av Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)

En särskild utredare har haft i uppdrat att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Direktivet reviderar fyra befintliga konsumentskyddsdirektiv som rör avtalsvillkor, prisinformation, otillbörliga affärsmetoder respektive konsumenträttigheter.

22 juli 2021

Remiss

Remiss av Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (PTS-ER-2021:13)

Regeringen beslutade den 19 november 2020 att uppdra åt Post- och telestyrelsen (PTS) att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. I uppdraget till PTS ingick att prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar.

30 juni 2021

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (2021/01304)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

24 juni 2021

Visa fler