Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till TechSverige och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 131 träffar.

Remiss

Remiss av Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29 )

En utredning har haft i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. Utredningen har också haft i uppdrag att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas samt överväga behovet av justerade regler om sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättsla­gen.

14 januari 2022

Remiss

Remiss av Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

I betänkandet ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)” redogörs för nivån på informations- och cybersäkerheten i alla myndigheter. Betänkandet innehåller även förslag som syftar till att öka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

10 januari 2022

Remiss

Remiss av Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32 )

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

7 januari 2022

Remiss

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

13 december 2021

Remiss

Remiss av Förslag till en ny föreskrift om vissa generella undantag från skyldigheten att använda kassaregister (8-1182012)

Förslaget avser nya föreskrifter avseende undantag från skyldigheter gällande kassaregister under åren 2022 och 2023. Motsvarande undantag finns idag i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2019:20 och gäller för åren 2020 och 2021.

30 november 2021

Remiss av Svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (1999:716)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

15 november 2021

Remiss

Remissinstanser för Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

1 november 2021

Remiss

Remiss av Använd det som fungerar (SOU 2021:26)

Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent.

27 augusti 2021

Remiss

Remiss av En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter.

25 augusti 2021

Remiss

Remiss av Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

Utredningen har i uppdrag att kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster samt lämna förslag på sådana åtgärder.

16 augusti 2021

Visa fler