Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till TechSverige och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 152 träffar.

Remiss

Remiss av PTS förslag om kompletterande täckningskrav i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd (21:10605)

PTS avser att tilldela ett (1) tillstånd om 2×10 MHz i 900 MHz-bandet med krav på täckning och utbyggnad för att bidra till regeringens mobilitetsmål, genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor normalt befinner sig.

20 oktober 2022

Remiss

Remiss av Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)

Utredningens uppdrag har varit att föreslå lagändringar som föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet och i förordningen om administrativt samarbete. Ändringarna innebär att en ny dokumentations- och uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer införs.

30 september 2022

Remiss

Remiss av promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar (2022/02588)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

30 september 2022

Remiss

Remiss av Privatkopierings­ersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

I upphovsrättslagen finns en inskränkning av upphovsrätten som innebär att var och en för privat bruk får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Vid en sådan inskränkning ska upphovsmännen och innehavare till vissa närstående rättigheter ha rätt till så kallad privatkopieringsersättning.

23 september 2022

Remiss

Remiss av EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet (SOU 2022:18)

Regeringen beslutade den 15 april 2021 med anledning av den då kommande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå vilken myndighet som bör pekas ut som behörig myndighet i Sverige och att föreslå kompletteringar och ändringar i svensk rätt (d …

22 augusti 2022

Remiss

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet (S2022/02539)

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning för ett europeiskt hälsodataområde (European Health Data Space, EHDS). Syftet är att underlätta tillgång och delning av uppgifter, bland annat elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från olika register.

19 augusti 2022

Remiss

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022)

Den 23 februari 2022 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om harmoniserade regler för rättvis tillgång till och användning av data från bland annat uppkopplade produkter, s.k. sakernas internet, inom ramen för den europeiska strategin för data (COM (2020) 66).

3 juni 2022

Remiss

Remiss av En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefon­försäljning (SOU 2021:79 )

En särskild utredare har haft i uppdrag att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt samt att analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018.

25 maj 2022

Remiss

Remiss av Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62 )

Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i syfte att höja säkerheten och stärka tilliten när de används i den offentliga förvaltningen.

25 maj 2022

Remiss

Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information (Fi2022/01195)

Förslaget är ett av de initiativ som föreskrivs i den nya strategin för konsumentpolitiken och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och utgör en uppföljning på den europeiska gröna given.

19 maj 2022

Visa fler