Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till TechSverige och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 144 träffar.

Remiss

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022)

Den 23 februari 2022 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om harmoniserade regler för rättvis tillgång till och användning av data från bland annat uppkopplade produkter, s.k. sakernas internet, inom ramen för den europeiska strategin för data (COM (2020) 66).

3 juni 2022

Remiss

Remiss av En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefon­försäljning (SOU 2021:79 )

En särskild utredare har haft i uppdrag att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt samt att analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018.

25 maj 2022

Remiss

Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information (Fi2022/01195)

Förslaget är ett av de initiativ som föreskrivs i den nya strategin för konsumentpolitiken och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och utgör en uppföljning på den europeiska gröna given.

19 maj 2022

Remiss

Remiss av Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

2 maj 2022

Remiss

Remiss av Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

2020 års förverkandeutredning har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska förverkanderegleringen med ett särskilt fokus på: att säkerställa att brott inte ska löna sig att överväga om brottsbalkens regler om utbytes- och hjälpmedelsförverkande ska göras generellt tillämpliga i specialstraffrätten att göra en översyn avseende den materiella och processuella regler …

27 april 2022

Remiss

Remiss av promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt (2022/00478)

Avdragssystemet förenklas så att rätten till avdrag enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt påverkar inte avdragsrätten. Varor som inte innehåller brom eller klor medges avdrag med 50 procent. Varor som dessutom inte innehåller fosfor medges avdrag med 95 procent.

19 april 2022

Remiss

Remiss av Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)

Myndigheternas it-driftslösningar är inte alltid tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva. Det behövs bättre förutsättningar för förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift. Det kan ske på olika sätt, bl.a.

21 mars 2022

Remiss

Remiss av promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A)

Denna promemoria föreslås en ny lag om undantag från lokaliserings-principen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbands-infrastruktur.

14 mars 2022

Remiss

Remiss på Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet (2021–2839)

Under 2022 föreslås också en ny öppna data-lag för att realisera EU:s öppna data direktiv, som ytterligare stärker fokuset på att data är en resurs för framtiden.

28 februari 2022

Remiss

Remiss av Granskning av utländska direkt­investeringar (SOU 2021:87)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EU-förordningen) trädde i kraft den 11 april 2019 och tillämpas sedan den 11 oktober 2020.

22 februari 2022

Visa fler