Hoppa till innehåll

Affärsetiska grundprinciper

Syftet med våra affärsetiska grundprinciper är att ge TechSveriges medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt.
Vi, medlemmar i TechSverige, ska bidra till en hållbar utveckling och utgår i vår verksamhet från befintliga internationella och nationella överenskommelser och konventioner samt nationella lagar och förordningar.

 • Mångfald

  Vi erbjuder alla individer lika möjligheter till anställning. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka varje form av diskriminering. Vårt verktyg är att ha ändamålsenliga processer för att upptäcka och åtgärda varje fall av diskriminering. Genom aktivt mångfaldsarbete skapar vi möjlighet att utveckla våra medarbetare, vår organisation och våra affärer. 

 • Miljö och klimat

  Vi ska alltid ta miljöhänsyn, hushålla med naturresurser och minimera våra avtryck och vi verkar för att våra underleverantörer gör detsamma. Vårt mål är att vår verksamhet ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi vill aktivt lyfta fram miljönyttan med våra produkter och tjänster och på detta sätt bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. Vi välkomnar och uppmuntrar initiativ från medarbetare, kunder och partners för att nå detta mål. 

 • Barnarbete

  Vi tolererar inte barnarbete, eller att arbete genom tvång eller hot om tvång utförs av någon människa. Barns rätt till utbildning får inte hindras eller äventyras. Vi är medvetna om att barnarbete förekommer och vi har en långsiktig ambition att bidra till att inga barn ska behöva arbeta eller bli utnyttjade för annan parts ekonomiska vinning. Varje medlems­företag ansvarar för att barnarbete i högsta möjliga utsträckning inte förekommer hos underleverantörer.  

 • Integritet och säkerhet

  Vi vill upprätta och bevara en hög tillit till såväl vår egen verksamhet som till branschen i sin helhet. Vi värnar därför den personliga integriteten hos användare och konsumenter såväl som företags och organisationers integritet vid användning av våra tjänster och produkter. Det innebär att vi med stor försiktighet hanterar uppgifter och data om individer, företag och organisationer och arbetar för att förhindra läckor och spridning av känsliga uppgifter. I vår dataskyddspolicy  informerar vi om hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi verkar för att öka det generella medvetandet om säkerhetsfrågorna med att tydliggöra ansvaret mellan parterna genom avtal, lag, standarder och överenskommelser.

 • En god arbetsplats

  Våra medarbetare är viktiga för oss och vi värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling. Vi tar avstånd från alla former av trakasserier, internt såväl som i samspel med vår omgivning. Vi ska tillsammans med varje medarbetare främja de förutsättningar som skapar ett balanserat förhållande mellan arbete och fritid.  

 • Immateriella rättigheter och andra kunskapsbaserade tillgångar 

  Vi ska följa och respektera tillämpliga regler beträffande immateriella rättigheter och andra kunskapsbaserade tillgångar. Detta innebär att vi alltid ska respektera andras immateriella rättigheter och sålunda producera och leverera våra produkter och/eller tjänster utan obehörigt utnyttjande av eller intrång i annans skyddade rättigheterVi ska också alltid respektera andras kunskapsbaserade tillgångar som data eller affärshemligheter. Vi uppmuntrar till innovation och ständig utveckling med vederbörlig hänsyn till ägare, utvecklare och innovatörers rättigheter. 

 • Anti-korruption 

  Vi ska bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företagen, företagande, marknadsekonomin och rättsstaten. Vi arbetar aktivt med anti-korruption. Vi strävar efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och motverkar mutor, bestickningar och andra former av korruption som kan påverka våra affärsrelationer. 

  • Konkurrens

   Vi anser att en fri marknadsmässig konkurrens är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och ska iaktta god marknadsföringssed. Vår information till kunder och marknaden ska alltid vara tydlig till sitt innehåll och aldrig vara medvetet vilseledande eller tvetydig. För samverkan inom branschen följer vi  TechSveriges konkurrensrättsliga riktlinjer.

De affärsetiska grundprinciperna antogs av TechSveriges styrelse 2014 och reviderades 2021.