Hoppa till innehåll

Lagring av operatörers data för brottsbekämpande ändamål är en fråga som under många år kantats av stor legal osäkerhet där EU-kommissionen stämt Sverige inför EU-domstolen, flera statliga utredningar har genomförts och myndighetsbeslut har upphävts efter en domstolsprocess i Sverige. De många turerna visar på svårigheten att hitta ett regelverk som balanserar mellan myndigheters behov av tillgång till data för att bekämpa brottslighet och grundläggande rättigheter avseende personlig integritet i ett alltmer digitaliserat samhälle. Osäkerhet blir ett stort problem när de marknadsaktörer som ska uppfylla regelverket inte kan vara säkra på vad som långsiktigt gäller.

En statlig utredning, Datalagring och åtkomst till elektronisk information, tillsattes i augusti 2021 för att bland annat se över nuvarande regelverk i förhållande till ny praxis från EU-domstolen. Utredningen har nu varit på remiss och TechSveriges bedömning är att det finns en uppenbar risk att utredningens förslag inte är förenliga med de avgöranden från EU-domstolen som har föranlett utredningen. Att gå vidare med utredningens förslag riskerar leda till att en framtida reglering ogiltigförklaras med konsekvensen att all den tid och de pengar som behöver läggas ned för att uppfylla kraven i lagstiftningen blir helt eller delvis bortkastade. Långt ifrån den långsiktighet och förutsägbarhet som efterfrågas och som utgör en viktig grund för utvecklingen av ett digitalt Sverige. 

TechSverige uppmanar därför regeringen att inte gå vidare enligt utredningens förslag utan i stället fortsätta det arbete som påbörjades under EU-ordförandeskapet med en expertgrupp för avseende tillgång till data för effektiv brottsbekämpning. En lösning på EU-nivå kan säkerställa att användarnas data omfattas av ett enhetligt och starkt skydd, undvika konflikter mellan olika nationella bestämmelser och säkerställa effektiviteten på EU:s inre marknad. Det skulle ta bort osäkerheten och innebära att aktörer i Sverige inte behöver bära oproportionerliga kostnader för att gång på gång utveckla nya tekniska lösningar och arbetssätt.

Robert Liljeström

Näringspolitisk expert

Läs TechSveriges remissyttrande avseende betänkandet: Datalagring och åtkomst till elektronisk information