Hoppa till innehåll

Remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

EU-domstolen underkände i december 2016 den svenska generella och odifferentierade datalagringen med hänvisning till att denna innebar ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Till följd av detta initierade regeringen en utredning med uppgift att föreslå nödvändiga förändringar för att anpassa de svenska datalagringsbestämmelserna till EU-rätten.

Att svenska brottsutredande myndigheter kan ha stor nytta av uppgifter om exempelvis telefonsamtal eller internettrafik är otvivelaktigt, men lagring av data för effektiv brottsbekämpning måste utgå från vad som är nödvändigt och proportionerligt för att uppnå detta ändamål. Regleringen måste vara tydlig och förutsägbar, och tillgodose såväl behovet av brottsbekämpning som kraven på integritet.

IT&Telekomföretagen kan dock konstatera att förslaget som presenterats av utredaren har stora brister. Inte minst för att det som föreslås med största sannolikhet skulle innebära att svensk lagstiftning återigen bryter mot EU-rätten, då förslaget innebär en fortsatt generell lagring som i centrala delar t.o.m. är mer omfattande än den som underkänts. IT&Telekomföretagen konstaterar också att utredaren underlåtit att redovisa det alternativ EU-domstolen pekar ut som en proportionerlig lösning, benämnt som riktad lagring, i strid med utredningsdirektivets uppdrag till utredaren att överväga olika alternativ till förändringar och belysa för- och nackdelar med dessa alternativ.

Sverige har inte råd att göra om samma misstag och återigen implementera en alltför generell datalagring i strid med EU-rätten. Vi uppmanar därför regeringen att omarbeta förslaget och föreslå riksdagen en reglering om datalagring som är långsiktigt hållbar och tillgodoser såväl behoven hos brottsbekämpande myndigheter som allmänhetens rätt till skydd för sin integritet i enlighet med EU-rättens krav.

 

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartmentet

Svar senast
30 januari 2018

SOU 2017:75