Hoppa till innehåll

IT&Telekom­företagens synpunkter på betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31). Remissen inkom från Justitiedepartementet.

Sammanfattning

Enligt IT&Telekomföretagen har utredaren inte tagit tillräckligt intryck av signalerna från EU-domstolen, som vi menar visar att skyddet för privatlivet och den personliga integriteten ska väga mycket tungt när integritetskränkande lagstiftning övervägs. Att lagra trafikuppgifter för all elektronisk kommunikation måste i sig ses som ett betydande ingrepp i den personliga integriteten. IT&Telekomföretagen anser att Sverige måste ställa sig frågan om denna omfattande övervakning och registrering av all elektronisk kommunikation verkligen är nödvändig i rättsstaten Sverige.

EU-domstolens avgörande visar att brottsbekämpning inte per automatik alltid ska ges större vikt än skyddet för den personliga integriteten när lagar stiftas. IT&Telekomföretagen förväntar sig att lagstiftaren tar ett omtag om dessa frågor och att ett till EU-domstolens utslag anpassat regelverk tas fram som är enhetligt, tydligt och framtaget i samråd med berörda operatörer. Allt lagstiftningsarbete bör dock invänta EU-domstolens förhandsavgörande och Kammarrättens dom.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
28 augusti 2015

Läs remissen här