Hoppa till innehåll
Tillgången till snabbt bredband i hela landet är en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft – och en grund för ett mer inkluderande samhälle.  

För att nå dit krävs att samspelet mellan privat och offentlig sektor fungerar optimalt, men så är dessvärre sällan fallet. Att många svenska företag upplever problem när de möter konkurrens från offentliga aktörer som säljer varor och tjänster på den öppna marknaden är ett välkänt faktum. Dessutom är kommunernas roll på bredbandsmarknaden fortsatt oklar. Ett nytt regeringsförslag om att låta kommunala bostadsbolag sälja tjänster till medborgare utanför kommungränsen gör knappast saken bättre.  

Att kommunala stadsnät kan vara viktiga för utbyggnaden av fiber och upplåtelse av  ”svartfiber” inom kommunens gräns är nog de flesta överens om. Men att kommunala bolag kan sälja bredband till konsumenter –  till och med i en annan kommun – känns mer långsökt. Exakt var gränsen går för kommunernas uppdrag på bredbandsmarknaden är inte helt klarlagt, därför är det heller inte tydligt på vilken nivå i värdekedjan kommuner och kommunala bolag får agera. Med andra ord – gränsen för den kommunala kompetensen är oklar.

Trots detta föreslår nu en utredning från Regeringskansliet att kommunala stadsnät ska ha möjlighet att bygga ut bredbandsnät även i angränsande kommuner. I teorin avser det här förslaget endast utbyggnad av infrastruktur på svartfibernivå. Men det är osannolikt att detta skulle bli resultatet i praktiken. I stället finns en uppenbar risk för att kommunala bolag vill bli fullskaliga aktörer som utvidgar sin verksamhet på flera nivåer i värdekedjan – det vill säga även utanför den egna kommunens geografiska gränser.  

Det föreslagna undantaget riskerar därmed att skapa ytterligare otydlighet på marknaden, vilket ger upphov till konflikter och osäkerhet, vilket  i sin tur hämmar både offentliga och privata aktörers möjlighet att investera.  

Att ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle vara det främsta sättet att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband tror jag inte ens vår regering inbillar sig. Däremot kan det ha andra fördelar, men då behöver frågan om kommunernas roll på marknaden tydliggöras. Dessutom är det viktigt att säkerställa att förslagets negativa effekter på marknadens funktionssätt inte överväger de positiva effekter förslaget kan ha.  

Det skriver jag om i TechSveriges remissvar, vilket du kan läsa här: