Hoppa till innehåll

Remissvar spellicensutredningen SOU 2017:30

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen. Svaret skrevs tillsammans med Bahnhof, Com Hem, Hi3G, Telenor och Telia.

Utredningens direktiv innehåller ett förslag om varningsmeddelanden där regeringen är tydlig med att med en licenssystemlösning behövs för licenstagarna  att skyddas från otillbörlig konkurrens. Utredningen ska därför undersöka vilka åtgärder som kan behövas för att effektivt stoppa olicensierade aktörer från att agera på den svenska spelmarknaden och lämna nödvändiga förslag. Utredningen skriver att "syftet med att öppna upp och reglera marknaden för onlinespel är att vägleda konsumenterna mot ansvariga, tillförlitliga och kontrollerbara erbjudanden så långt som möjligt".

För att stötta en sådan marknad förslås bla varningsmeddelanden samt införandet av skattskyldighet för spelkonsumenters vinster från olicensierade spelbolag. Förslagen menar IT&Telekomerföretagen ser olyckliga som kan inebära stora konsekvenser.

Utredningens förslag innebär att internetleverantörer påtvingas att leda sina kunders trafik via en särskild sida, som vi utgår från skulle administreras av och hänvisa till Spelmyndigheten, innan de tillåts att ta del av det öppna nätet/internet. I teknisk mening är det ett trafikstyrnings- och blockeringssystem som införs, bara det att "blockeringsknappen" inte tryckts ner. Något som utredningen också öppnar upp för. Detta är oroväckande. Att internetleverantörer ska behöva blockera användare, innehåll eller tjänster inom ramen för ett regelverk om licensierade speltjänster är en ineffektiv, oproportionell och oacceptabel ordning.

IT&Telekomföretagen och medförfattarnas erfarenhet är att införandet av den här typen av tekniska system för övervakning och blockering lätt kan få vidgade användningsområden över tid. Som exempel kan lagstiftningen kring trafikdatalagring nämnas. Vid utredning och implementering argumenterades för att lagring och utlämning av trafikdata enbart skulle användas som utredningsstöd vid synnerligen grov brottslighet såsom terrorbrott. Inom två år från införandet vidgades användningsområdet till att gälla bötesbrott. Även om det i det enskilda fallet kan te sig proportionerligt kan den sammantagna effekten få långtgående och oönskade negativa effekter över tid.

När det gäller varningsmeddelanden är en ytterligare aspekt att internetleverantören aldrig har anledning att övervaka vilket innehåll som användaren tar del av på internet. Om internetleverantören är skyldig att utifrån användarens sökningar styra om trafiken till en varningssida så ger det användaren en känsla av att alla deras sökningar är övervakade av internetoperatören. Allt fler människor lever allt större del av sitt liv via internet och internetoperatörerna ska i ett demokratiskt och öppet samhälle inte syssla med censur och omdirigering av internettrafik. Endast i extrema fall ska varningssidor kunna aktualiseras och dokumentation av sexuella övergrepp på barn via internet är det enda uppenbara acceptabla undantaget.

Remissvaret vill därför särskilt framhålla några principiella invändningar mot blockering:

  •  uppmuntrar till ett riskabelt agerande hos användare som försöker gå runt blockeringen
  • minskar transparens och tillit till internet som kommunikationskanal
  •  gömmer problemet snarare än adresserar det och det bidrar därigenom till att illegala tjänster istället erbjuds på darknet eller motsvarande miljöer
  •  kan inkräkta på användarnas integritet

Mot bakgrund av ovanstående bör även de tillskärpta reglerna för personuppgiftshantering i den kommande Dataskyddsförordningen beaktas vid en proportionalitetsbedömning av förslaget om varningsmeddelanden. Svaret anser att den analysen saknas i utredningen.

Som utredningen själv argumenterar är effektiviteten med ett blockeringssystem ifrågasatt och tveksamt. Effektiviteten likväl som proportionaliteten med en "mjuk" form av blockering kan på samma grunder ifrågasättas. Utredningens tilltro till en skenbar effektivitet riskerar dessutom att leda till att andra delar i spelregleringen utformas kontraproduktivt.

 

IT&Telekomföretagen uppmanar därför regeringen att bortse ifrån utredningens förslag om varningsmeddelanden.

Länk till hela remissvaret

 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
12 juni 2017

SOU 2017:30