Hoppa till innehåll

Remissvar: Remiss Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över departementspromemorian Ds 2017:7 ”Kommunikations för vår gemensamma säkerhet” och vill med anledning av det framföra följande.

Att blåljusmyndigheterna är i behov av en framtidssäker plattform för mobil kommunikation råder det inga tvivel om. Att det sker på ett sätt som täcker de behov dessa aktörer har i sin samhällskritiska verksamhet samtidigt som lösningen är samhällsekonomiskt försvarbar är en förutsättning.

Spektrum i allmänhet och 700 MHz-bandet i synnerhet är avgörande för att vässa Sveriges konkurrenskraft. För IT&Telekomföretagen är det dock uppenbart att inblandade och ansvariga myndigheter inte har koordinerat sina respektive ståndpunkter och ansvarsområden i tillräcklig utsträckning för att borga för ett effektivt framtida nyttjande av 700 MHz-bandet. IT&Telekomföretagen konstaterar att myndigheternas kortsiktiga agerande och brist på koordinering och även försvårat för operatörerna att finna långsiktiga lösningar till gagn för konkurrens, och i förlängningen för svenska konsumenter.

IT&Telekomföretagen menar att den analys och de beräkningar som ligger till grund för utredningens förslag har allvarliga brister i centrala frågor. Varken fullgoda tekniska alternativ till ett separat blåljusnät, detta näts sårbarhet och kapacitet, konkurrensneutralitet eller kostnader och genomförandetid har i tillräcklig utsträckning belysts. Det råder inga tvivel om att det finns både bättre och mindre kostsamma lösningar med statlig kontroll och rådighet som är mindre sårbara, mer framtidssäkra och ger bättre kapacitet än den av utredningen föreslagna lösningen.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det avgörande att statliga insatser inte snedvrider konkurrensen på marknaden. Det är också i denna del som IT&Telekomföretagen hyser starkast oro vad gäller förslaget. Sverige har idag en god position vad gäller tillgång till framtidssäker och robust digital infrastruktur. En avgörande grund till detta är att det på den svenska marknaden finns ett flertal infrastrukturella konkurrenter. Fungerande konkurrens på marknaden är vårt främsta medel för att säkerställa ett urval av högkvalitativa och prisvärda tjänster till Sveriges konsumenter, företag och myndigheter, inräknat de tjänster som de sk blåsljusmyndigheterna har behov av.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
15 maj 2017

Länk till remissen