Hoppa till innehåll

Nästa fas i e-hälso­arbetet (SOU 2015:32)

IT&Telekomföretagen har lämnat yttrande avseende ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”. Remissen inkom från Socialdepartementet.

Under snart ett decennium har det funnits olika former av en nationell strategi för eHälsa. Trots detta har det inte skett så mycket som många hade hoppats på. Skälen till detta är flera: underskattning av komplexiteten; otydligt ledarskap; svag styrning; juridiska blockeringar; organisations-, kultur- och kompetensfrågor; avvägning mellan integritet och nytta för vård/omsorg; brister i incitament etc. Med detta vill vi inte kritisera tidigare arbete, men däremot peka på att det är en mångfasetterad och utmanande uppgift att förändra vården och omsorgen så att de möjligheter som eHälsa erbjuder verkligen kommer tas tillvara.

Vi vill därför, som en första synpunkt, betona vikten av att framtida insatser för användning av eHälsa och välfärdsteknologi i betydligt större utsträckning än hittills måste innehålla mer styrande processer, snarare än rekommendationer till kommuner och landsting, väl medvetna om den problematik som ligger i lagstiftning om självstyrande kommuner. I synnerhet i mindre kommuner[1] är det inte rimligt att förvänta sig att man skall ha nödvändig kompetens och resurs för att själva driva på användningen, vilket motiverar ett större inslag av styrning.

Läs hela remissvaret här


En ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten kan förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i dessa verksamheter. E-hälsokommitténs förslag syftar till att ge förutsättningar för en sådan informationshantering. E-hälsokommitténs uppfattning är att det inte är acceptabelt att patienters och brukares säkerhet riskeras till följd av brister i informationshanteringen.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
27 oktober 2015

Länk till remissen på regeringen.se