Hoppa till innehåll
Snart införs EU:s nya telekomregler i svensk lagstiftning vilket förändrar lagen om elektronisk kommunikation (LEK). För operatörer som omfattas av Post- och telestyrelsens (PTS) nuvarande regler liksom för nya aktörer innebär det en del nyheter.

Peter Ekstedt– I huvudsak är det fråga om en evolution av de tidigare reglerna, snarare än en revolution. Grunderna från den tidigare lagen behålls till stora delar, men man finjusterar det befintliga systemet, till exempel genom nya regler inom tillträdesområdet, som bland annat påverkar vilka skyldigheter som kan åläggas företag med betydande inflytande, säger Peter Ekstedt som är chef för Kommunikationsenheten på PTS.

Som en viktig förändring lyfter Peter Ekstedt fram den nya definitionen av elektronisk kommunikationstjänst som innebär att även det lagen kallar ”nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster” omfattas.

– Det begreppet innefattar tjänster som möjliggör kommunikation mellan personer utan användning av nummer, och innefattar t.ex. e-postmeddelanden, meddelandetjänster och gruppchattar, det vill säga tjänster som inte omfattades av den tidigare lagen om elektronisk kommunikation.

En annan nyhet är att lagen föreskriver att PTS i vissa fall ska ålägga en sanktionsavgift när en aktör överträtt lagens regler. En sanktionsavgift åläggs till skillnad från vite i efterhand och avser en redan begången överträdelse. Sanktionsavgift kan dock inte åläggas för alla överträdelser av lagen, utan det gäller ett antal särskilt angivna regler inom slutanvändar– och säkerhetsområdet.

– Det tillkommer också nya och tydligare regler inom slutanvändarområdet, men en del av direktivet genomförs i de delarna genom PTS föreskrifter och framgår därför inte direkt av lagen.

Vilka aktörer är det som berörs?
– Lagen berör primärt alla som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller som annars innehar radiosändare. De aktörer som berördes av den tidigare lagen omfattas också av den nya lagens regler, men till dessa kommer de som tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, eftersom dessa tjänster numera utgör elektroniska kommunikationstjänster. Det är en ny grupp av aktörer som innefattar tillhandahållare av till exempel e-post och olika typer av kommunikationsappar, säger Peter Ekstedt och fortsätter:

– Till skillnad från övriga tillhandahållare som berörs av lagen behöver dock inte tillhandahållare av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster anmäla sig hos PTS, och de behöver inte heller betala avgift.

Vad kan den nya lagen få för konsekvenser på sikt?
– Kommissionen har uttryckt att man hoppas att direktivet kommer att underlätta investeringar och bidra till tillgången till säkra kommunikationer av hög kvalitet till överkomliga priser på längre sikt. Förhoppningen är också att reglerna ska ge ett stärkt skydd för slutkunderna, oavsett vilken underliggande teknisk lösning det är fråga om.

Enligt uppgifter i media verkar lagen träda ikraft tidigare än vad som förut kommunicerats. Gäller det också för PTS föreskrifter? Och hur ska i så fall aktörerna hinna anpassa sina verksamheter?
– PTS ambition är att föreskrifterna ska börja gälla samtidigt som den nya lagen, även om lagen träder i kraft tidigare än den 1 augusti. Undantaget är säkerhetsföreskrifterna som är notifierade till EU-kommissionen. Dessa planeras att träda i kraft den 1 augusti. Uppstår behov av tillsyn tillämpar PTS de bestämmelser som då gäller. PTS förutsätter att alla som berörs av de nya reglerna har ett pågående arbete för att anpassa sin verksamhet. Vid eventuell tillsyn kommer vi att vilja se just en sådan anpassning. Behovet av tillsynsinsatser under juni och juli beror på händelseutvecklingen under sommaren, vilket är något PTS inte kan förutse.