Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagen och dess medlemmar har tagit initiativ till och utarbetat en branschgemensam policy för hur man bygger ut mobilnät. Detta är relevant för utbyggnad generellt men kanske särskilt för utbyggnaden av 5G. Policyn ger en tydlig bild över hur branschen ser på frågan.

Dialog

Mobilteleoperatörerna för dialog med myndigheter och andra berörda intressenter om den infrastruktur som behövs för utbyggnad av mobilnätet.

Information till myndigheter

Mobilteleoperatörerna tillhandahåller information till myndigheter och andra berörda intressenter om den infrastruktur som behövs för utbyggnad av mobilnätet samt samverkar för att informationen ska vara tydlig och enhetlig.

Information till allmänheten

Mobilteleoperatörerna har rutiner för att hantera frågor från allmänheten rörande basstationer, master och antenner samt medverkar till att ta fram faktabaserad information inför utbyggnad av nya teknologier.

Samlokalisering

Mobilteleoperatörerna utnyttjar existerande master och annan befintlig infrastruktur, där det är möjligt, med hänsyn till lagar och bestämmelser samt tekniska och ekonomiska villkor.

Hänsynstagande

Mobilteleoperatörerna visar hänsyn vid placering och utformning av basstationer, master och antenner och strävar efter att begränsa visuell och annan relevant påverkan.

Elektromagnetiska fält

Mobilteleoperatörerna ansvarar för att alla existerande och nya basstationer uppfyller gällande riktlinjer för elektromagnetisk exponering, utfärdade av ansvariga myndigheter och tillhandahåller, på begäran, information om detta.