Hoppa till innehåll

Försvarsmakten anser att det civila försvaret behöver öka sin samlade förmåga att stödja det militära försvaret och listar fem områden av särskild vikt – elektroniska kommunikationer är ett av dem. Försvarsmakten anser att det är viktigt att det förstärkta skyddet inte enbart är fysiskt utan även innefattar cybersäkerhet.

Natomedlemskapet ställer krav på Sverige att förbättra nationell resiliens och förmågan att motstå störningar inom sju områden (Baseline Requirements for Resilience) som behöver fungera för att skapa motståndskraft. Ett område är civila kommunikationer – telekommunikationer och nätverk. Kraven har uppdaterats och inkluderar nu 5G-nät, möjligheter att återställa funktioner, möjlighet att prioritera åtkomst för myndigheter under en kris samt möjligheterna att bedöma riskerna för dessa system.

Nu har ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tagit initiativ till ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Rådet ska vara ett forum på strategisk nivå för informationsutbyte och rådgivning i gemensamma frågor för näringslivet, arbetstagarorganisationer och staten om totalförsvar och krisberedskap för att stärka försörjningsberedskapen i Sverige. Till rådet har representanter för Svenskt Näringslivs fem sektorer bjudits. TechSverige kommer att representeras genom Almega i sektorn för tjänsteföretag.

Det är välkommet att tjänsteföretagen, som spelar en stor roll för svensk ekonomi och levererar samhällsviktiga tjänster, är med i rådet. Inte minst pandemin visade att det är mycket av samarbete och samspel som behövs när samhället hamnar under press. TechSveriges medlemmar bidrar med en rad tjänster som fast och mobil telefoni, it-tjänster och it-drift till viktiga myndigheter och företag, samt informations- och cybersäkerhet för många aktörer.

Förmågan att klara kommunikationer och hålla i gång ett digitaliserat samhälle kommer att prövas i ett skarpt läge. Våra medlemsföretags tjänster är helt avgörande för många aktörer i samhället. TechSverige kommer att bidra till rådets arbete genom Almega eller på det sätt som är lämpligast. Rimligen kommer både Försvarsmaktens och Natos syn på vikten av elektronisk kommunikation och digitala tjänster att få genomslag i det fortsatta arbetet i rådet. Vi är beredda att bidra.

Fredrik Sand, näringspolitisk expert, TechSverige