Hoppa till innehåll

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, SOU 2016:1

IT&Telekomföretagen har lämnat remissvar på betänkandet ”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs”.

IT&Telekomföretagen ser positivt på regeringens initiativ att utreda hur den statliga infrastrukturen kan användas effektivare. Staten är en stor och viktig ägare av bredbandsinfrastruktur och en viktig tillhandahållare av långdistansförbindelser till marknadens aktörer. Det är centralt att detta behov säkerställs på lång sikt och inte riskerar att prioriteras ned i de olika organisationerna.

Samtidigt är det viktigt att de offentliga insatserna på bredbandsområdet fokuserar på att bygga infrastruktur där marknaden saknar kommersiella förutsättningar, stimulerar marknadens investeringar och anläggning av digital infrastruktur och skapar förutsättningar för de marknadsmässiga investeringarna att räcka så långt som möjligt.


Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur har haft i uppdrag att se över möjligheterna att genom en förbättrad samordning mellan Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten. Utöver minskade kostnader samt ökad säkerhet och robusthet i näten kan en samverkan också leda till att bredbandsutbyggnaden underlättas. Genom att bidra till att fler kan få tillgång till snabbt bredband (minst 100 Mbit/s) kommer digitaliseringens möjligheter att nå allt fler människor och därigenom tillskapas ytterligare samhällsnytta.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
16 maj 2016

Länk till remissen på regeringen.se