Hoppa till innehåll

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen, DS 2015:45

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över departementspromemorian ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” (DS 2015:45). Remissen inkom från Finansdepartementet.

I promemorian behandlas Konsumentombudsmannens (KO) befogenheter och tillgängliga sanktioner vid tillsynen enligt marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Att KO har tillgång till effektiva och avskräckande sanktioner är en förutsättning för ett fortsatt starkt konsumentskydd.

I promemorian föreslås att de förbud och ålägganden som KO får besluta om enligt ovan nämnda lagar inte längre ska vara beroende av näringsidkarens godkännande. Det föreslås också att KO ges möjlighet att bestämma att sådana beslut ska gälla omedelbart.

Status
Avstod från att svara

Från
Finansdepartementet

Svar senast
14 december 2015

Länk till remissen på regeringen.se