Hoppa till innehåll
Regeringen tillsatte Välfärdskommissionen den 19 december 2019 i syfte att hitta metoder för att stärka välfärden. Vi välkomnar att Välfärdskommissionen igår den 2 december presenterade en av sina första leveranser – en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. 

Vården står idag inför många utmaningar – inte minst kopplat till coronaviruset men också relaterat till den demografiska utvecklingen. Välfärden möter en åldrande befolkning och fler barn föds. Statistiska centralbyråns prognos över befolkningens sammansättning visar t.ex att andelen personer över 80 år kommer öka med mer än 50 procent fram till år 2030. En kraftig ökning framförallt i förhållande till hur ökningen ser ut i den arbetsföra befolkningen som är betydligt mindre. Vi behöver växla upp den digital omställningen av hela vård- och omsorgssystemet, och det brådskar.

Coronapandemin ställde på kort tid om delar av skolan till distansundervisning. Utvecklingen accelererade men nu finns behov av samordning med exempelvis gemensamma standarder som kan öka digitaliseringen. En väl fungerande skolplattform, samlade elevdata och bra verktyg för planering underlättar för lärare att fokusera på undervisning och eleverna oavsett var man bor och vilka behov man har. Det blir ett mer gemensamt och effektivt resursutnyttjade som gynnar både medborgare och verksamheten.

Som branschorganisation har vi redan inför Välfärdskommissionens uppstart presenterat våra tankar om vad som krävs för att få ett digitalt välfärds Sverige och även genom vårt samarbete med Svenskt Näringsliv tryckt på behovet av en nationell IT-infrastruktur för välfärdssektorn.

Tankar som ligger helt i linje med vad som nu presenteras: 
– Att det saknas en modern nationell digital infrastruktur som säkerställer ett säkert och kostnadseffektivt informationsutbyte mellan välfärdens aktörer. 

-Att behovet av en digital infrastruktur och gemensamma nationella spelregler som spänner över samhällets samtliga nivåer är nödvändig för att stärka tilliten till samhällets förmåga att skapa trygghet och stabilitet, samt tillgång till en god och jämlik välfärd. 

– Att med hjälp av digitaliseringen skulle vi även som kommissionen nu säger kunnat ge de som arbetar inom välfärden bättre förutsättningar att tryggare hantera sina uppgifter i coronakrisen. Vi är övertygade om att en liknande situation i framtiden kommer att kunna hanteras mer effektivt om Välfärdskommissionens tankar nu genomförs.

Avsiktsförklaringen är ett initiativ från Välfärdskommissionen att Staten och SKR ska sluta ett avtal som syftar till att gemensamt utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Som framgick på pressträffen med Välfärdskommissionen påbörjas nu en process som omfattar två delar. Den första delen inkluderar en kartläggnings- och analysfas som sätter ramarna för förhandlingsfasen. Målsättningen är att kartläggnings- och analysfasen ska avslutas under våren 2021 och förhandlingen ska vara klar till september 2021. Målet är att förhandlingen ska leda till en gemensam syn på vad som bör omfattas av en digital infrastruktur till välfärden. 

Coronakrisen vittnar om att vi kan ställa om och att utvecklingen kan gå betydligt snabbare än vad som skett tidigare. Välfärdskommissionens presentation bekräftar att det finns tydliga behov och en ökad acceptans. Det är därmed läge att accelerera och stimulera konkret genomförande så att frågan inte drar långbänk!

I det fortsatta arbetet hoppas vi att Välfärdskommissionen bjuder in näringslivet till samtal. Digitalisering och innovation drivs till stor del av privata aktörer som är en del av lösningen. Det privata näringslivet är angelägna om att vara med och skapa lösningar för framtiden.

Christina Ramm-Ericson
Näringspolitisk chef