Hoppa till innehåll

Remissvar: SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden

IT&Telekomföretagen, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för företag inom IT- och Telekombranschen, vill härmed avlämna följande remissvar avseende SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden i vilket vi avstyrker utredningens förslag om vinstbegränsning, eftersom det indirekt kommer att påverka våra medlemsföretags verksamhet samt är en principiellt viktig fråga för alla leverantörer till offentlig sektor.

Sammanfattning

IT& Telekomföretagen representerar ca 1200 företag inom IT- och telekomsektorn som idag inte omfattas av de förslag som utredningen lägger. Vi vill dock avstyrka utredningens förslag om vinstbegränsning, eftersom det indirekt kommer att påverka våra medlemsföretags verksamhet samt är en principiellt viktig fråga för alla leverantörer till offentlig sektor.

IT-branschen och välfärden

It- och telekomsektorn är en av de största underleverantörerna till offentlig sektor, och levererar dagligen kvalificerade tjänster och produkter till både privat och offentligt ägd vård och omsorg, liksom till skolor och annan välfärdsverksamhet.

Vi avstyrker utredningens förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag då vi hyser en oro för att samma resonemang med vinstbegränsning också kan komma att gälla för andra leverantörer till välfärdssektorn. En sådan begränsning för It- leverantörer skulle till exempel innebära att It-företag inte har möjlighet att delta i offentliga upphandlingar och att välfärdssektorn i Sverige därmed tappar innovationskraft och inte kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det innebär i sin tur att välfärden helt enkelt inte klarar att möta de utmaningar som finns och att Sverige mister vår ledande position avseende innovationsförmåga.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
24 februari 2017

SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden