Hoppa till innehåll

Remissvar – SOU 2014:84 Planera för effekt

IT&Telekomföretagen och Svenska Teknik & Designföretagen har avgivit ett gemensamt remissvar på remissen SOU 2014:84 från Miljö- och energidepartementet.

Remissvar – SOU 2014:84 Planera för effekt

Övergripande kommentarer

IT&Telekomföretagen och Svenska Teknik&Designföretagen ser smarta elnät som en viktig framtidsteknik som bidrar till ett hållbart samhälle, ökat kund­inflytande och möjliggör nya effektiva lösningar. Det är en affärsmöjlighet för företag inom både it- samhällsbyggnads- och energisektorn.  Smarta elnät är en naturlig utveckling av dagens energisystem och vi ser det som att digitaliseringen nu har nått energisektorn. 

Vi uppskattar att det nu finns en handlingsplan, som omfattar många förslag som tillsammans ger goda förutsättningar för både näringsliv och offentliga aktörer att utveckla området. Vi vill dock betona att dessa förslag bör följas av konkreta projekt och åtgärder och därför ser vi det som väsentligt att det tillsätts en organisation för uppföljning och vidareutveckling av handlingsplanen.

Smarta elnät är en väsentlig del av hållbar stadsplanering och infrastruktur. Det är därför viktigt att tidigt involvera alla parter som deltar i stadsplaneringsarbetet i den fortsatta processen och handlingsplanen.  Med väl avvägd och integrerad planering som tar hänsyn till stadens befintliga och planerade struktur finns stora synergivinster att hämta.

Smarta elnät är en viktig del i arbetet med klimatomställningen. Utifrån klimat­perspektivet och hela Sveriges energiförsörjningsperspektiv, och aspekten att el är en bristvara globalt bör regeringen avväga att genomföra en konsekvensanalys för att utreda hur smarta elnät på bästa sätt ska kunna integreras i ett hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.

Vi vill också poängtera att smarta elnät som en framtida exportbransch är mer avhängigt av god innovationsförmåga och ett generellt gott företagsklimat med goda villkor för företag, än statligt stöd och regleringar. Staten kan stötta genom innovationsstöd till pilotprojekt, innovationsupphandlingar och exportfrämjande aktiviteter, men av störst betydelse är en tillgång till god kompetens och generella villkor som ger konkurrenskraftiga företag. 

Läs hela det gemensamma remissvaret från IT&Telekomföretagen och Svenska Teknik & Designföretagen har avgivit ett gemensamt remissvar.

Remissen, sammanfattning

Regeringen beslutade den 24 maj 2012 om kommittédirektiv 2012:48: Samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät. Kommittén har antagit namnet Samordningsrådet för smarta elnät (samordningsrådet eller rådet).

Samordningsrådets övergripande arbetsuppgifter har varit att genomföra dialogforum, etablera en kunskapsplattform och att ta fram ett förslag på en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät. Samordningsrådet har tidigare redovisat sitt arbete genom Årsrapport 2012 samt Delårs- och Årsrapport 2013. Samordningsrådet för smarta elnät överlämnar härmed sitt slutbetänkande.

Handlingsplanens rekommendationer och förslag har delats in i tre huvudområden som också har sin motsvarighet i samordningsrådets målformulering:

  • Politiska ramverk och marknadsvillkor
  • Kunddeltagande och samhällsaspekter
  • FoU, innovation och tillväxt

Slutligen innehåller också handlingsplanen ett avslutande avsnitt med diskussion om åtgärder på lång sikt som inte direkt knyter an till rekommendationerna i handlingsplanen.

 

Status
Besvarad

Från
Miljö- och energidepartementet

Svar senast
16 april 2015

Länk till remissen