Hoppa till innehåll

Remissvar: IT&Telekom­företagens synpunkter på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:01

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkande SOU 2017:01 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” och fokuserar i detta remissvar på den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag inom kapitel 3 ”Digital kommunikation och transportinfrastruktur”.

Att alla i Sverige har tillgång till digital infrastruktur är en förutsättning för att digitaliseringen ska nå sin fulla potential. Att säkra en väl utbyggd och framtidssäker digital infrastruktur i alla delar av landet är därför en mycket angelägen och central fråga för Sverige och en förutsättning för god tillväxt, ett fungerande och innovativt näringsliv och en fortsatt välfärd – till alla.

I takt med att samhället digitaliseras och samhällsinformation- och tjänster endast finns att tillgå digitalt blir konsekvenserna av att sakna tillgång till en bra digital uppkoppling allt allvarligare och risken för utanförskap större. I tillägg till tillgången på uppkoppling ökar kraven på kapacitet i näten i snabb takt, vilket gör det än mer angeläget att få en framtidssäker digital infrastruktur på plats i alla delar av landet.

IT&Telekomföretagen anser att förslagen i kapitel 3 är bra, med några mindre förbehåll. Flera av förslagen har också adresserats i regeringens bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”, som beslutades i december 2016 och som IT&Telekomföretagen i flera sammanhang berömt för att den är tydlig och konkret, omfattar alla i Sverige, är teknikneutral, och innehåller konkreta mätbara mål och ett mobilitetsmål.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Parlamentariska landsbygdskommittén

Svar senast
22 mars 2017

Länk till remissen