Hoppa till innehåll

Remissvar: Informations­säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen

Regeringen beslutade den 31 mars 2016 att utse en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt.

Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen deltog dessutom som ledamot i referensgruppen för utredningen.

 

I remissvaren tillstyrker IT&Telekomföretagen Svenskt Näringslivs remissvar och vill särskilt framhålla följande:

  • behovet av att såsom utredningen föreslår, i och med offentlighetsprincipen, skapa möjlighet att sekretessbelägga incidentrapportering för att undvika säkerhetsrisker för företag och kunder

  • behovet av att undanta mikro- och småföretag såsom utredningen föreslår för att inte hämma innovations- och tillväxtförutsättningar

  •  respektera den omfattande regelbörda som de föreslagna reglerna i utredningen, tillsammans med kommande implementering av dataskyddsförordningen och e-dataskyddsförordningen, utgör för rapporterings- och åtgärdspliktiga företag och organisationer

 

Läs hela remissvaren här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartmentet

Svar senast
21 augusti 2017

SOU 2017:36