Hoppa till innehåll

Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (DS 2016-22)

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att lämna remissvar.

Statliga myndigheter ska enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap skyndsamt rapportera vissa it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I promemorian föreslås att MSB ska vara skyldig att lämna uppgifter om sådana rapporterade it-incidenter till Polismyndigheten om det finns anledning att anta att incidenten har sin grund i en brottslig gärning.

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
5 december 2016

Länk till remissen på regeringen.se