Hoppa till innehåll

IT&Telekom­företagens synpunkter på regeringens promemoria Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) inkom från Näringsdepartementet.

ur IT&Telekomföretagens synpunkter

Den nya lagstiftningen berör många olika typer av verksamheter, vid sidan av bredbandsutbyggare. Verksamheter med helt andra syften och målsättningar än att uppnå en väl utbyggd digital infrastruktur. IT&Telekomföretagen anser att det är positivt att även andra aktörer bidrar till att denna samhällsviktiga infrastruktur kommer på plats på ett kostnadseffektivare sätt. Att den digitala infrastrukturen byggs ut kommer hela samhället till gagn och då är det viktigt att även andra verksamheter bidrar.  Men att dessa verksamheter har andra syften och målsättningar än bredbandsutbyggarna medför stor risk för tvister emellan olika aktörer.

För att uppnå EU-direktivets syfte och i möjligaste mån undvika tvister är det därför viktigt att den nya lagstiftningen är tydlig. IT&Telekomföretagen anser att regeringens förslag i vissa delar saknar den tydlighet som krävs.

Läs hela IT&Telekomföretagens remissvar

Promemoria Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Promemoria med förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Direktivet syftar till att sänka kostnaderna för utbyggnad av nät för såväl fast som trådlöst bredband. Detta genom att befintlig fysisk infrastruktur används för utbyggnad, genom en ökad samordning av bygg- och anläggningsprojekt och genom att byggnader utrustas med infrastruktur för att underlätta installation av bredband. I promemorian föreslås att en ny lag införs, lag om åtgärder för billigare utbyggnad av bredbandsnät. Vidare föreslås ändringar i väglagen, ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation och i plan- och bygglagen.

Läs hela remissen här

 

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
5 juni 2015