Hoppa till innehåll

Bromsad tillväxt men fortsatt positiv framtidssyn i tech­branschen

Almegas konjunkturrapport, tjänsteindikatorn, som ger en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt har publicerats. I rapporten framgår det att tillväxten i tjänstesektorn förväntas bli negativ i vår. Nedgången är tydligast bland företagstjänster som är nära kopplade till industrin och byggsektorn.

I diagrammet nedan (som finns på sidan 10 i rapporten) var tillväxten inom informations- och kommunikationsbranscherna nära noll under fjärde kvartalet 2022.[1]

Under 2022 har tillväxten inom branschen växlat ner betydligt. Helåret 2022 var produktionen i branschen 4,6 procent högre än helåret 2021 men huvuddelen av tillväxten kom i början av året. Det fjärde kvartalet 2022 var produktionen, i fasta priser, 0,3 procent högre än samma kvartal 2021, vilket var den lägsta tillväxttakten i branschen sedan 2012.

Den låga tillväxten i branschen det fjärde kvartalet förklaras främst av att produktionen inom telekommunikationer minskade med 9,6 procent på årsbasis.

Under helåret 2022 var dock exporten av tjänster inom tele, data och information 9,2 procent högre, i löpande priser, än helåret 2021.

Diagram 6: Årlig produktionstillväxt inom information och kommunikation (J58–J63) kvartal ett 2019 till kvartal fyra 2022. Förändring jämfört med samma kvartal året innan i fasta priser, procent.

– Förväntningarna på framtiden är fortfarande ändå optimistisk. Det framgår i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som brutits ner på techbranschen. En majoritet av företagen i techbranschen tror på en ökning av framtida försäljningsvolymer och dessutom ett behov av personalökning under nästa år, säger Christina Ramm-Ericson.

[1] Information och kommunikation (J) omfattar branscherna telekommunikationer (J61) samt datakonsulter och programtjänster (J62-J63) som ingår i techsektorn men vissa delbranscher inom industrin som brukar räknas till techsektorn ingår inte.

Om tjänsteindikatorn

Tjänsteindikatorn har tagits fram av Almega sedan 2001 för att ge en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt. Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, både inom tjänstesektorn och i hela Sveriges ekonomi, eftersom den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP.