Hoppa till innehåll
Sedan 2018 finns ett samarbete mellan Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX och IT&Telekomföretagens förändrings- och jämställdhetsprogram Womentor. Syftet är att kunna ge ännu mer värde till deltagande företag med hjälp av en erfaren aktör som har en etablerad metod för mätning, målstyrning och indexering av jämställdhets- och mångfaldsarbete.

– JÄMIX tar fram fakta kring rådande arbetsvillkor vilket ger ett evidensbaserat beslutsunderlag för val av aktiviteter som ger mest effekt i arbetet att bygga en organisation som är attraktiv, jämställd och hållbar, berättar JÄMIX vd Tina Ekström.

Kan du berätta lite mer om JÄMIX nyckeltal som beskriver jämställdheten i organisationer?

– Jämställdhetsindex JÄMIX kartlägger skillnader och likheter för män och kvinnor i organisationen gällande deras arbetsvillkor, arbetsmiljö, utveckling och karriärmöjligheter samt hälsa. Värderingen är att ju mer lika det är, desto bättre jämställdhet. Analyser och jämförelser görs dels mot branschen, dels mot svenskt arbetsliv överlag då databasen innehåller data för ca 650 000 medarbetares arbetsvillkor, säger Tina Ekström.

Varför är JÄMIX ett bra verktyg för organisationer?

– Nyckeltalen hjälper oss att bedriva jämställdhetsarbetet datadrivet och målinriktat. För att få effekt av arbetet är det viktigt att ledningen stöttar jämställdhetsarbetet och har det på sin dagordning, och i detta arbete är nyckeltalen med dess jämförelser till stor hjälp. JÄMIX är ett verktyg som ger företaget och organisationen en förenklad bild av hur det ser ut på arbetsplatsen för män och kvinnor, dessutom i förhållande till andra företag i samma bransch samt andra branscher. Vad är det de gör som vi också kan göra för att bli ännu bättre?

Hur ser det ut med jämställdheten i Womentorbolagen och branschen överlag?

– Med de tio företagen i Womenter som representativa för branschen så har branschen klart mer jämställda arbetsvillkor än svenskt arbetsliv i stort. Men det är stora variationer, både mellan olika företag och mellan olika jämställdhetsområden, säger Tina Ekström och fortsätter:

– Branschen har några utmaningar. Den största utmaningen är att öka andelen kvinnor bland de anställda. Mindre än var tredje anställd är kvinna. Det finns tyvärr få jämställda yrkesgrupper med minst 40 procent kvinnor, minst 40 procent män. Kvinnor har mycket högre långtidssjukfrånvaro, fem gånger så hög, som män. Även om långtidssjukfrånvaron är låg jämfört med andra branscher, speciellt för män, är skillnaden mellan kvinnor och män stor. Mer än hälften av företagen har inte uppnått jämställda ledningsgrupper.

Inom vilka områden har branschen kommit långt jämfört med andra branscher?

– Kvinnor och män har i princip lika sannolikhet, på mediannivå i branschen, att internt bli chef om vi utgår från grundstrukturen i andelen anställda män och kvinnor i relation till hur strukturen i chefskollektivet ser ut. Heltids- och tillsvidaretjänster är inte, som i en del andra branscher, någon jämställdhetsfråga. De flesta kvinnor och de flesta män har både heltids- och tillsvidaretjänster. Det som skiljer Womentorgruppen mot övriga bolag i databasens branschanalys är att de har chefsstrukturer där chefskarriärer är helt jämställda och ledningsgrupper som visserligen har en bit kvar till jämställdhet men ändå inte lika långt som övriga bolag i branschanalysen.