Hoppa till innehåll

Under de närmaste åren kommer den femte generationens mobilnät (5G) att byggas i Sverige. 5G möjliggör förbättring och effektivisering i samhälle och industri, samt bättre och snabbare uppkoppling för konsumenter. IT&Telekomföretagen har tillsammans med medlemsföretag tagit fram information till myndigheter, kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och allmänheten om de förväntade nivåerna av radiovågor från de nya 5G-basstationerna.

5G är en vidareutveckling av dagens mobilsystem. Radiosignalerna är av samma typ som tidigare generationer, exempelvis 4G, och samma säkerhetskrav gäller. Enligt Världshälso­organisationen (WHO) så finns det inte någon känd hälsopåverkan med de internationella gränsvärden som tillämpas i Sverige. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att ”Utifrån dagens kunskap om radiofrekventa elektromagnetiska fält ser inte forskarna att 5G och de specifika frekvenser som används skulle innebära en risk för hälsan”.

I alla mobiltelefonsystem finns det basstationer, som med radiosignaler sköter kommunikationen med mobiltelefoner och annan uppkopplad utrustning. Basstationernas antenner, som både sänder ut och tar emot radiovågor, är installerade i master, på hustak, på fasader och andra lämpliga platser. Den maximala utsända effekten från en antenn varierar beroende på hur stort område som ska täckas, från mindre än 1 watt för små basstationer i inomhusmiljö upp till omkring 200 watt för större basstationer.

De gränsvärden som tillämpas i Sverige genom allmänna råd från Strålsäkerhetsmyndigheten är desamma som de som rekommenderas inom EU och av WHO. Mobilteleoperatörerna ansvarar för att säkerställa att basstationsutrustningen (antennerna) installeras så att radiovågornas intensitet inte kan överskrida myndigheternas gränsvärden någonstans där allmänheten kan vistas.

I bostäder och på platser där allmänheten vistas är nivåerna av radiovågor från basstationer normalt avsevärt lägre än gränsvärdena. Endast nära antennerna kan gränsvärdena överskridas. I sådana områden, kallade ”driftzoner”, ska allmänheten inte kunna vistas och antennerna monteras därför på platser där allmänheten inte har tillträde. Ett vanligt exempel i städer är antenner som placeras på kanten av hustak, vilket innebär att det är omöjligt för allmänheten att vistas i antennens driftzon. För de som i sitt arbete behöver passera eller vistas inom driftzonen gäller särskilda bestämmelser.

Samma krav som gäller för annan radioutrustning, till exempel nuvarande mobilsystem (2G, 3G, 4G), gäller också för 5G. Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärden omfattar de frekvensområden som kommer att användas för 5G.

5G-antennerna kommer i första hand att placeras där det redan finns mobilantenner, men det
kommer i vissa fall att behövas nya placeringar för att säkerställa tillräcklig täckning och prestanda. Radiovågorna från 5G kommer att vara på liknande nivåer som från nuvarande mobilnät, och den totala nivån i bostäder och på allmänna platser kommer fortsatt att vara långt under gränsvärdena.

I detta dokument, klicka på bilden nedan, ges exempel på driftzoner för olika typer av förväntade 5G-installationer.

Framsida rapport: Radiovågor från 5G-basstationer