Hoppa till innehåll
I samband med utbyggnad av ny teknik kan frågor om hälsoaspekter ibland uppstå. Inför utbyggnaden av 5G har IT&Telekomföretagen tagit fram svar på några av de vanligaste frågorna om 5G och hälsa.

Finns det säkerhetskrav när det gäller exponering för elektromagnetiska fält (radiovågor) som 5G-utrustning måste uppfylla?

Samma krav som gäller för annan radioutrustning, till exempel nuvarande mobilsystem (2G/GSM, 3G, 4G), gäller också 5G. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) gränsvärden omfattar de frekvensområden som kommer att användas för 5G. Klicka här för att komma till SSMs webbplats.

Hur säkerställer tillverkare och mobilteleoperatörer att 5G-utrustningen uppfyller säkerhetskraven för elektromagnetisk exponering?

Tillverkarna testar all ny radioutrustning, också 5G, enligt internationella standarder och tar fram information om hur den ska installeras för att uppfylla säkerhetskraven. Mobilteleoperatörerna installerar utrustningen (antennerna) så att exponeringen för elektromagnetiska fält inte kan överskrida myndigheternas gränsvärden någonstans där allmänheten kan vistas. Om fler än en operatör har antenner på samma plats koordineras installationerna så att exponeringen för elektromagnetiska fält fortfarande inte kan överskrida myndigheternas gränsvärden någonstans där allmänheten kan vistas.

Det förekommer påståenden om att 5G är farligt. Är det sant?

5G är en vidareutveckling av dagens mobilsystem. Det är en teknik som är väldigt likartad men effektivare, det vill säga mer information kan skickas snabbare med lägre energiförbrukning. Radiosignalerna är av samma typ och samma säkerhetskrav gäller. Världshälsoorganisationen (WHO), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Folkhälsomyndigheten (FHM) är alla överens om att så finns det inte finns någon känd hälsopåverkan med de internationella gränsvärden som tillämpas i Sverige.

I Australien har 5G-utbyggnaden kommit längre än i Sverige, och strålsäkerhetsmyndigheten ARPANSA har publicerat faktabaserad information där man bland annat skriver att ”till skillnad från vissa påståenden så finns det inga konstaterade hälsoeffekter från radiovågorna som 5G-nätet använder”.
Klicka här för att komma till ARPANSAs webbplats.

Om 5G och annan radioteknik är säker, varför finns det då gränsvärden och säkerhetskrav?

Radiovågor innehåller energi som vid mycket höga exponeringsnivåer kan leda till uppvärmning av kroppen till nivåer som i sin tur kan leda till hälsoeffekter. All radioutrustning och dess användning måste därför uppfylla krav som säkerställer att exponeringen är under gränsvärden vilka är satta med god säkerhetsmarginal. Klicka här för att komma till Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

5G kan använda sig av höga frekvensband, så kallade millimetervågor, vilket redan används i andra länder. Hur påverkar millimetervågor människor?

Initialt kommer den breda 5G-utrullningen i Sverige att göras i lägre frekvensband, nära de frekvensband som idag används för 4G. Vad gäller millimetervågor så dröjer det ett antal år innan dessa band blir tillgängliga i Sverige. De kommer framförallt att användas där det behövs hög kapacitet, till exempel för olika industriapplikationer. Millimetervågor har använts i decennier för olika radiotillämpningar, och det finns gränsvärden fastställda även för dessa frekvensband. Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kommer 5G betyda att det blir många flera antennplatser och mycket högre radiovågsexponering i vår omgivning?

5G-antennerna kommer i första hand att placeras där nuvarande mobilantenner är installerade, men det kommer i vissa fall att behövas nya placeringar för att säkerställa tillräcklig täckning och prestanda. Den elektromagnetiska exponeringen från 5G kommer att vara på liknande nivåer som från nuvarande mobilnät, och den totala nivån i bostäder och på allmänna platser kommer fortsatt att vara långt under gränsvärdena.

5G använder så kallad ”Massive MIMO”-teknik, kan det leda till några hälsorisker?

Massive MIMO, även kallat ”beamforming”, innebär att den utsända effekten kan fördelas i olika riktningar så att den endast sänds ut i områden där användare befinner sig. Med nuvarande teknik sänds uteffekten ut i antennens hela täckningsområde. Den nya tekniken innebär att exponeringen i täckningsområdet i medeltal minskas.