Hoppa till innehåll

I mars fick Tommy Ljunggren uppdraget att bli IT&Telekomföretagens talesperson för så kallade EMF-frågor, det vill säga frågor som handlar om elektromagnetiska fält. EMF-frågor handlar generellt om människors oro för negativa hälsoeffekter från radiovågor. Oron hos allmänheten om hälsoeffekter från radiovågor har funnits sedan man först började bygga master för mobiltelefoni. EMF-frågor har därför varit viktiga för branschen sedan en lång tid tillbaka. Sociala medier har gjort det enklare att sprida falsk information om EMF-frågor. Inför utbyggnaden av 5G-nätet har det därför blivit ännu viktigare att arbeta med kunskapsspridning inom området.

WHO och Folkhälsomyndigheten har slagit fast att det inte finns några skadliga hälsoeffekter från mobiltelefoni med de gränsvärden som används i Sverige och de flesta länder internationellt. Det gäller även 5G och de frekvensband som används och kommer att användas för 5G. Trots det finns det en viss oro för negativa hälsoeffekter från radiovågor hos allmänheten som har funnits sedan utbyggnaden av de första näten. Till en början var EMF-frågor inte så uppmärksammande men när operatörerna byggde basstationer och master för 3G fick frågan större spridning. Tommy Ljunggren, talesperson för EMF-frågor, berättar om orsakerna till att man började diskutera EMF just då.

– Vid utbyggnaden av 3G-nätet byggdes det väldigt många nya basstationer i Sverige. Nästan hela befolkningen skulle ju ha möjlighet att koppla upp sig mot 3G och många blev helt enkelt oroade för eventuella hälsoeffekter av radiovågor när det plötsligt dök upp fler antenner och master i deras närmiljö.

Samarbetet inom mobiltelebranschen intensifierades och man utsåg bland annat en talesperson för att jobba med just EMF-frågor. En arbetsgrupp för operatörer och tillverkare i Sverige har sedan 3G-tiden jobbat med att ta fram informationsmaterial om EMF. När sedan 4G lanserades fanns däremot inte samma stora oro och debatt. Många var sannolikt besvikna på 3G och glada över att få bättre uppkoppling för sina smarta mobiler och appar. Nu inför utbyggnaden av 5G-näten har det dock kommit en ny våg av oro kring EMF som IT&Telekomföretagens arbetsgrupp för EMF-frågor bemöter genom att ta fram kunskapshöjande informationsmaterial.

– Egentligen är den oro som vi ser nu för eventuella hälsoeffekter kopplat till mobilmaster samma som vi har sett tidigare. Viss oro är såklart naturlig för att man helt enkelt inte vet vad radiovågor och 5G innebär. Det stora problemet idag är att det finns en rädsla som sprids och förstärks på sociala medier och som har sitt ursprung i fakta om radiovågor och 5G som helt enkelt inte stämmer. Desinformationen sprids till stor del av personer och organisationer som av olika skäl vill skapa en generell oro hos allmänheten, säger Tommy Ljunggren.

Ur ett EMF-perspektiv är det egentligen ingen skillnad mellan 4G och 5G-teknik. Det är delvis högre frekvenser som används för 5G-nätet men de ligger mycket nära de som används för 4G. Ibland är frekvenserna till och med exkat likadana. Gränsvärdena och riktlinjerna för 5G är också samma som för tidigare teknik. Utöver det finns det en missuppfattning om att man kommer att bygga massor av nya basstationer för 5G-tekniken. Den troliga utvecklingen är snarare att operatörer som nu har 4G-master kommer att uppdatera och komplettera sina befintliga basstationer. Att informera om hur 5G verkligen kommer att införas och vad det innebär ur ett EMF-perspektiv är ett av flera områden som Tommy Ljunggren kommer att arbeta med.

– Min roll handlar bland annat om att jobba med att höja kunskapen kring 5G för att få bort missuppfattningar som finns. Möjligheten att påverka de som sprider desinformation på sociala medier är mycket liten. Därför är det viktigt att informera de som tar beslut om tillstånd att ändra och bygga ut basstationer på ett sakligt och korrekt sätt. Om oron och missuppfattningar sprider sig till de som ska ta sakliga beslut så kan det påverka hur snabbt vi kan bygga ut 5G i Sverige, säger Tommy Ljunggren.

För IT&Telekomföretagen är det viktigt att också visa nyttan med 5G så att folk förstår vilka möjligheter tekniken kan medföra. Klimat och kostnadseffektivare transporter, bättre möjlighet att undvika farliga jobb och förbättrad sjukvård på grund av bättre möjligheter till distansvård är några områden i samhället som kan bli bättre med 5G. Men det är givetvis fortfarande viktigt att 5G-näten byggs på ett sätt så att gränsvärdena inte överskrids.

– Vår roll är att se till att gränsvärdena inte överskrids men det är inte vi i branschen som tar fram och beslutar gränsvärdena. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som har det yttersta ansvaret för att bestämma vilka gränsvärdena som ska gälla. Samtidigt finns det mycket desinformation som vi i branschen kan arbeta med att bemöta vad det gäller hälsoeffekter från 5G. Vi jobbar också med andra medlemmar i IT&Telekomföretagen för att få bort skadlig desinformation som till exempel uppmaningar till sabotage av master på sociala medier.

IT&Telekomföretagen har en specifik informationssida om 5G med Q&A kring EMF och information om till exempel vad man ska tänka på om jobbar nära basstationer på hustak. Sidan uppdateras löpande med mer information till allmänheten och andra intressenter om EMF och 5G. Läs mer om IT&Telekomföretagens arbete med EMF-frågor här.