Hoppa till innehåll

Remissvar: Personalliggare och identifikationsnummer med konsekvensbeskrivning

Remissen inkom från Skatteverket

Sedan 2007 gäller för näringsidkare inom vissa branscher en skyldighet att löpande föra en personalliggare. Den 1 april 2013 utvidgades lagstiftningen genom att även tvätteribranschen kom att omfattas. Genom författningsändringar som träder i kraft den 1 januari 2016 kommer även byggbranschen att omfattas. För byggbranschen kommer till skillnad mot övriga branscher att gälla att personalliggaren ska föras elektroniskt.

Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats utgör verkställighetsföreskrifter till reglerna om personalliggare i skatteförfarandelagen och skatteförfarandeförordningen.

Skatteverket föreslår i föreskriften att ett identifikationsnummer enligt 2 kap. 2 a § första stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261) för en byggarbetsplats ska bestå av 13 alfanumeriska tecken i formatet A–Z och 0–9.

 

IT&Telekomföretagens remissvar

Förslaget är baserat på en lösning med en samlad personalliggare som byggherren ansvarar för samt enskilda personalliggare som varje underentreprenör ska föra. Dessa ska kunna kommunicera med varandra. Byggherren ska vara skyldig att tillhandahålla enskilda personalliggare.

I avsaknad av tydlighet om hur kommunikationen mellan den samlade och de enskilda personalliggarna ska ske och fastställda gränssnitt riskerar förslaget att inte fungera som avsett, t.ex. personalliggare som inte kan kommunicera och ofullständig information.

IT&Telekomföretagen rekommenderar därför att förslaget ändras till att den samlade personalliggaren endast registrerar vilka underentreprenörer som finns på arbetsplatsen. På så sätt tas problem med gränssnitt och inkompatibiliteter mellan system bort.

Läs hela remissvaret

Status
Besvarad

Från
Skatteverket

Svar senast
5 juni 2015

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 70 756 00 20 E-post

Läs mer