Hoppa till innehåll

Remissvar: En strategi för en inre digital marknad i Europa (KOM (2015) 192 slutlig)

Remissen inkom från Utrikesdepartementet.

ur IT&Telekomföretagens synpunkter

Att EU-kommissionen tar ett samlat grepp kring den digitala dimensionen av EU:s inre marknad ser IT&Telekomföretagen som mycket lovvärt. Digitalisering, tjänstefiering och globalisering är vår tids starkaste strukturomvandlingskrafter och deras påverkan på det svenska näringslivets konkurrenskraft kan inte understrykas nog.1

Sverige är en av världens mest kunskapsintensiva och handelsberoende ekonomier. För att befästa och ytterligare stärka vår konkurrenskraft är det därför centralt att företag, kapital, arbetskraft, kunskap och varor kan röra sig så fritt som möjligt över gränserna – såväl inom som utanför EU.

Med rätt fokus och förståelse för ovan nämnda strukturomvandlingskrafters dynamik och logik kan strategin medföra stärkt europeisk konkurrenskraft där inte minst kunskapsintensiva medlemsstater som Sverige gynnas.

Samtidigt innehåller strategin risker. Öppningarna för att särreglera plattformsleverantörer, och uppluckringen av e-handelsdirektivets tydliga regler kring tjänsteleverantörers ansvar för användares handlingar uppfattar vi går emot strategins huvudsyfte att "… skapa ett investeringsvänligt klimat för digitala nät, forskning och innovation".

Läs hela remissvaret


Kommissionen presenterar strategi för EU:s digitala inre marknad

EU-kommissionen har presenterat ”En strategi för Europas digitala inre marknad”. Det är en strategi som syftar till att få EU:s inre marknad att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. Strategin innehåller både lagstiftande och icke-lagstiftande förslag som kommer att diskuteras och på sikt genomföras av EU:s medlemsstater.

Strategin fokuserar på tre övergripande områden

  • förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet,
  • skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster, samt
  • maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.

Läs hela förslaget här 

Status
Besvarad

Svar senast
18 september 2015