Hoppa till innehåll

Viktigt med tydliga spelregler när nytt blåsljusnät etableras 

TechSverige välkomnar förslaget om ett nytt blåljusnät som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Trafikverket har tagit fram. Enligt förslaget skulle de två myndigheterna tillsammans med näringslivet etablera ett nytt blåljusnät (Rakel G2). En fortsatt analys är dock viktig för att säkerställa en effektiv lösning som inte riskerar att ha en negativ effekt på utvecklingen av Sveriges digitala infrastruktur.

Behovet av en fungerande och effektiv kommunikation är aldrig så stort som i krissituationer. De kommersiella 4G- och nya 5G-näten ger nya möjligheter till en effektiv ledning och samverkan vid kriser med hjälp av bland annat delning av data och video i realtid i kommunikationssystem inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

I en rapport till regeringen om nästa generations blåljusnät (Rakel G2) lyfter MSB och Trafikverket fram vikten av att tillsammans med näringslivet bygga ett robust kommunikationssystem för bland annat polis, akutsjukvård och räddningstjänst. Förslaget bygger på en så kallad hybridlösning där ett nytt statligt 5G-nät och kompletteras med de kommersiella näten för en robust lösning med hög kapacitet.

Att hitta modeller för en effektiv samverkan mellan det offentliga och privata är av stor vikt vid etablering av digital infrastruktur för samhällskritiska funktioner. Behovet av statlig kontroll är stort samtidigt som marknadens innovationskraft och befintliga nät behövs för att kostnadseffektivt kunna erbjuda viktiga verksamheter en modern och säker lösning som följer med utvecklingen. Med den föreslagna hybridmodellen uppgår den statliga investeringen till drygt 11 miljarder kronor. En modell som i ännu större utsträckning drar nytta av befintliga nät kan sannolikt minska investeringsbehovet väsentligt.

Vilka effekter etableringen av ett nytt statligt 5G-nät skulle innebära för den generella marknadsutvecklingen är en avgörande faktor i analysen av förslaget. Ett statligt nät som finansieras via anslag och till vilket anslutningen är obligatorisk för vissa kundgrupper skulle ha helt andra förutsättningar jämfört med övriga marknaden. Skillnaden blir ännu större om man tilldelas värdefullt spektrum kostnadsfritt.  Utan tydliga riktlinjer och begränsningar för hur innehavaren av det statliga 5G-nätet får verka på marknaden finns det en betydandande risk för en snedvriden konkurrens som försvårar investeringar och utvecklingen av de kommersiella näten. De nät som är basen för hela samhällets digitalisering och en viktig del av den föreslagna lösningen.

I det fortsatta arbetet med Rakel G2 är det därför viktigt att ta fram tydliga och långsiktiga spelregler som bland annat:

  • Avgränsar användarkretsen för Rakel G2 och begränsar användningen till verksamhetskritisk kommunikation
  • Tydliggör att överkapacitet inte ska säljas på den generella marknaden

Robert Liljeström

Näringspolitisk expert