Hoppa till innehåll

Remissvar: Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91

IT&Telekomföretagen har lämnat remissvar. Sammanfattningsvis tycker IT&Telekomföretagen att betänkandet i stort är mycket bra och ställer sig bakom flera av förslagen samt avger vissa synpunkter.

Kapitel 3 Digitaliseringens transformerande kraft

Kommissionen har gjort en mycket bra genomlysning av vilka omvärldsfaktorer som på olika vis påverkar samhället och som bör tas i beaktande vid utformandet av politiska initiativ kopplade till digitaliseringen.

Men som man i sin analys också påpekar så är globaliseringen en stark utvecklingstrend som gör att länder i allt högre utsträckning integreras genom att marknader för investeringar, varor och tjänster och arbetskraft blir globala.  Detta gör att Sverige inte (längre) kan förhålla sig till sin egen utveckling, utan måste ta hänsyn till och även i viss mån samverka med såväl grannländer som EU som övriga världen. Därför vore det önskvärt att analysen innehöll fler jämförelser – på alla områden – med andra länder och deras erfarenheter och utveckling över tid.

Vi önskar också betona och delvis utveckla några delar i analysen som vi anser särskilt angelägna att politiken adresserar.


"Det digitaliserade samhället och den digitala ekonomin är redan här. Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Det förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker, hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar. Användningen av ny teknik förändrar förutsättningar och villkor för företag och offentlig sektor, för arbetsliv och utbildning och för tillit och social sammanhållning i samhället. Digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati.

Digitaliseringskommissionen har identifierat sex strategiska områden och lämnat förslag inom dessa som i ett första skede kan bidra till det arbete som bör genomföras. Utredningen utgår från de områden som är strategiska för staten och för den nationella nivån. Sverige behöver skyndsamt göra strategiska vägval för att säkerställa en framgångsrik digital transformation. Det kräver ett helhetsgrepp och en långsiktighet, både i samverkan och i prioriteringar.

Uppdraget och utgångspunkter

Digitaliseringskommissionen har i uppdrag att verka för det itpolitiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I uppdraget ingår att göra en omvärldsanalys, identifiera strategiska områden som bör beaktas i politiken för digitaliseringen och utreda behov av främjande på nationell nivå samt att följa upp arbetet med de regionala digitala agendorna. Vidare har utredningen lagt förslag inom de strategiska områdena."

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
23 maj 2016

Läs hela remissen på regeringen.se