Hoppa till innehåll

Remissvar: Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

Delningsekonomi är när t.ex. korttidshyra av bostäder, bilar eller föremål, samåkning eller tjänster förmedlas mellan privatpersoner via en plattform. Omkring 10 procent av befolkningen har gjort sådana transaktioner, men i regel bara någon enstaka gång.Utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att informera och vägleda privatpersoner om vad delningsekonomiska transaktioner innebär.

 

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen och ser positivt på utredningens förslag om att stärka konsumenters trygghet och tillit till delningsekonomin genom olika former av informations- och vägledningsinsatser. Att främja en ökad trygghet och tillit vid användning av digitala tjänster är en viktig förutsättning för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut. IT&Telekomföretagen tillstyrker därför utredningens förslag om att ge Konsumentverket i uppdrag att informera konsumenter om vad delningsekonomin innebär, dess möjligheter och eventuella risker samt ge vägledning.

IT&Telekomföretagen tillstyrker även utredningens förslag om att undersöka möjligheterna till egenåtgärder, exempelvis genom kvalitetscertifiering, för plattformsleverantörer inom delningsekonomin.

 

Se hela remissvaret här

 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
31 augusti 2017

SOU 2017:26