Hoppa till innehåll

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvars­frågor och samordning

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

 

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över departementspromemorian "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning" och framförde följande.

Att blåljusmyndigheterna är i behov av en framtidssäker plattform för mobil kommunikation råder det inga tvivel om. Att denna ska täcka de behov dessa aktörer har i sin samhällskritiska verksamhet samtidigt som lösningen är samhällsekonomiskt försvarbar är en nödvändig förutsättning.

Utredningen har dock, både i det nu remitterade förslaget och i den tidigare föreslagna kommunikationslösningen, utgått från ett enda möjligt alternativ och har därigenom underlåtit att genomföra en tillräcklig analys av andra alternativ för att tillgodose blåljusmyndigheternas kommunikationsbehov på bästa och mest effektiva möjliga sätt.

IT&Telekomföretagen ser att den analys och de beräkningar som ligger till grund för utredningens förslag därmed allvarligt brister i centrala frågor. Varken fullgoda tekniska alternativ till ett separat blåljusnät, eller säkerhetslösningar i dessa alternativ, har belysts i tillräcklig utsträckning. Inte heller det föreslagna nätets sårbarhet och kapacitet, konkurrensneutralitet eller kostnader och genomförandetid.

IT&Telekomföretagen ställer sig därför både frågande och kritiska till att detta inte gjorts ordentligt och grundligt.

 

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartmentet

Svar senast
4 oktober 2017

Promemorian