Hoppa till innehåll

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet, SOU 2015:47

Remissen inkom från Justitiedepartementet

Ur IT&Telekomföretagens synpunkter

Artikel 16 – relationen till användarna

IT&Telekomföretagen stödjer utredningens förslag om implementering av direktivets bestämmelser avseende:

  • Art 16.1 (informationsplikt)
  • Art 16.2 (objektiva- och icke-diskriminerande kriterier, rätt till skälig ersättning, tariffer som speglar deras ekonomiska handelsvärde, information om kriterier för tariffer)
  • Art 16.3 (besvarande av förfrågningar, erbjudande av licens eller motiverat avslag)
  • Art 16.4 (kommunikation på elektronisk väg)

Att hela artikel 16 implementeras till den svenska lagen är vitalt för användarna och för IT&Telekomföretagens medlemmar. Det framgår av de bifogade skrivelserna till utredningen att de uppföranderegler som artikel 16 stipulerar förväntas ha en stor effekt för att åstadkomma snabbare avtal mellan användare och kollektiva förvaltningsorganisationer. Enligt vår uppfattning bör förarbetena till den nya lagen exemplifiera vilka ageranden som inte är förenliga med reglerna i kapitel 9.

Läs hela IT&Telekomföretagens remissvar


IT&Telekomföretagen har beretts möjlighet att svara på remissen, Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsnärttsområdet, SOU 2015:47.

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning innehåller krav för att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar upphovsrätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt. Direktivet innehåller också bestämmelser om gränsöverskridande licensiering av upphovsrättigheter till musikaliska verk för användning på nätet.

Utredningen har i huvudsak föreslagit ett genomförande som inte går längre än vad som krävs enligt direktivet, eftersom längre gående bestämmelser kan medföra konkurrensnackdelar. Utredningens utgångspunkt har varit att förslaget till nya bestämmelser ska ansluta sig till den nivå på krav som direktivet ställer.

Utredningen har bedömt att de bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra direktivet bör komma till uttryck i en ny lag. Utredningen har genomgående strävat efter lösningar som är förenliga med befintliga svenska principer och systematik, såväl vad gäller regelverket som de praktiska ordningarna för kollektiv förvaltning.

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning innehåller krav i fråga om i) styrning och kontroll över den kollektiva förvaltningen, ii) organisationernas inkassering, förvaltning och utbetalning av inkasserade medel, iii) organisationernas relationer till andra förvaltningsorganisationer, iv) förhållandet till användare samt v) insyn, tillhandahållande av information och rapportering. Därutöver innehåller direktivet villkor och krav för gränsöverskridande licensiering i vissa fall och slutligen bestämmelser om efterlevnad och kontroll.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
12 augusti 2015

Läs remissen här