Hoppa till innehåll

Energimarknadsinspektionens rapport ”Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09)”

Remissen inkom från Miljö- och energidepartementet

Ellagen bör kompletteras med dels en bestämmelse om kostnadsfri information till kunder om mätvärden och spänningsvärden, dels en bestämmelse om att mätsystemet ska främja tillförlitlig och effektiv nätdrift, minskad energianvändning och ökad integration av lokal produktion.

Det finns flera skäl till att funktionalitet i mätsystem bör regleras istället för att elnätsföretagen helt får avgöra vilken funktionalitet som är lämplig:

  • Funktionskrav skapar lika förutsättningar. Genom att säkerställa en viss lägstanivå på mätsystem skapas lika förutsättningar i hela landet för alla berörda aktörer såsom kunder, elhandlare och energitjänsteföretag
  • Funktionskrav möjliggör en utvecklad marknad för energitjänster. En gemensam miniminivå av funktionalitet, som inkluderar funktioner som främjar energitjänster, skapar förutsättningar för en utvecklad och väl fungerande energitjänstemarknad.
  • Funktionskrav påskyndar utvecklingen mot smartare elnät. Funktionskrav säkerställer att verktygen för ett mer effektivt utnyttjande av nätets resurser finns tillgängliga. Med mer avancerade funktioner i mätsystem som även kan användas i nätdriften kan en utveckling mot smartare elnät påskyndas.
  • Funktionskrav som överensstämmer med inriktningen inom EU minskar risken för förändringar i framtiden. EU-kommissionen har tagit fram en lista på minimifunktionalitet formulerad som rekommendationer som medlemsländerna i möjligaste mån bör följa. Om det i framtiden ställs striktare krav i form av direktiv som måste följas, är det rimligt att anta att dessa kommer utgå från de rekommenderade funktionskraven.

Läs remissen här

 

Status
Avstod från att svara

Svar senast
28 september 2015