Hoppa till innehåll

En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (DS 2015:41)

Remissen inkom från Utbildningsdepartementet.

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen:

"En av organisationens största utmaningar är den omfattande brist på IT-kompetens som råder, och som ser ut att bli allt kraftigare under åren som kommer. I rapporten Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn, som IT&Telekomföretagen presenterade i mars 2015, görs bedömningen – som även får stöd av bedömningar inom EU – att IT- och telekomsektorn år 2020 kommer ha ett underskott på medarbetare på ca 60 000 personer.

Yrkeshögskoleutbildningar har fått en mycket stor betydelse för IT- och telekombranschen. Med den snabba utveckling som råder i branschen, och där en bärande del av kompetensen är handfast arbete inom främst systemutveckling, är YH-utbildningarnas flexibilitet i kombination med stora inslag av praktik en mycket stark framgångsfaktor.

Övergripande synpunkter

IT&Telekomföretagen ställer sig helt bakom den övergripande inriktningen av förslagen. De ligger i linje med de förslag som angavs i ovan nämnda rapport (jfr avsnitt 8.4 Utvidga yrkeshögskoleutbildningen, s. 18-19). Organisationen stödjer också de enskilda förslagen, med några undantag som beskrivs närmare i nästa avsnitt.

IT&Telekomföretagens synpunkter är samstämmiga med dem som Svenskt Näringsliv och Almega ger i sina remissvar. I likhet med dessa organisationer vill IT&Telekomföretagen både understryka vissa av förslagen särskilt och resa invändningar mot andra, som beskrivs närmare nedan."

Läs hela remissvaret

Status
Besvarad

Från
Utbildningsdepartementet

Svar senast
16 november 2015