Hoppa till innehåll

Regeringen levererade en tunn julklapp, om än i tid  

Idag presenterade till slut regeringen sin klimatpolitiska handlingsplan och det på rätt sida året i enlighet med klimatlagen. Under presskonferensen talade eniga partier om att det är EU:s Fit for 55 som sätter ramarna för svensk klimatpolitik, vikten av att lösa tillgången till fossilfri el och att man vill sänka utsläppen. Samtidigt som Sveriges konkurrenskraft och välstånd fortsatt ska öka och fler attraktiva jobb skapas. Näringslivet är motorn för denna omställning och för det är kompetensförsörjning för teknikutvecklingen viktig.
Fint så.

I TechSveriges inspel till regeringens arbete med handlingsplanen pekade vi på att techbranschen är en nyckelaktör vars lösningar spelar en helt avgörande roll för att lyckas i klimatomställningen samtidigt som det stärker Sveriges konkurrenskraft. Regeringen hade nu ett gyllene tillfälle att visa på ett politiskt och framtidsorienterat ledarskap som fokuserar på digitala lösningar för att vi ska kunna nå de övergripande målen om minskade utsläpp och energieffektiviseringar. Gör då regeringen denna koppling? Inte under själva pressträffen i alla fall men låt oss ta en närmare titt på själva handlingsplanen.  

Den innehåller ett sjuttiotal förslag för att minska utsläppen och skapa förutsättningar för nettonollutsläpp senast 2045, varav 50-talet ska vara nya sådana. Och det finns viktiga konstateranden och föreslagna åtgärder för mandatperioden:  

  • Regeringen gör kopplingen till att den gröna och digitala omställningen går hand i hand (twin transition).  
  • Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att stärka innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering med slutredovisning i mars 2028 (redan aviserat).  
  • Regeringen konstaterar behovet av att öka och attrahera kompetens, både bland kvinnor och män, även på digitaliseringsområdet då det är av vikt för hela samhällets och industrins gröna omställning och för att stärka svensk konkurrenskraft.  
  • Regeringen ska se över ekonomiska styrmedel för att påskynda klimatomställningen (kommande utredning).  
  • Regeringen pekar på att det svenska näringslivet är viktigt för välstånd och innovation och drivande i klimatomställningen. Regeringen vill vara en offensiv partner i att stötta näringslivets omställning och innovationsarbete för att möta klimatutmaningen och det får vi veta mer om i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.  

Jag vill såklart inte klaga – ovan nämnda är bra och definitivt nödvändigt för att ha någon som helst chans att nå klimatmålen, men det är inte många skarpa eller nya initiativ här och nu. Av handlingsplanen framgår att departement ska presentera politik för att minska utsläppen inom sina områden, vilket också är väldigt oklart vad det kan tänkas vara.  

”TechSverige lämnade en rad väldigt konkreta åtgärdsförslag för att påskynda denna omställning här och nu”

Frida Faxborn, näringspolitisk expert

TechSverige lämnade en rad väldigt konkreta åtgärdsförslag för att påskynda denna omställning här och nu, som vi i alla fall i nuläget inte ser i handlingsplanen. Vi kommer därför att fortsätta att trycka på, och sprida kunskap om, att digitaliseringen är grundläggande och helt avgörande för omställningen. Det verkar det fortsatt finnas ett stort behov av. 

Slutligen, angående regeringens budskap om att förslagen behöver ha en folklig förankring. Detta syftar såklart mycket på reduktionsplikten men jag vet inte om jag håller med helt och hållet här. Stora omställningar kräver vågade politiska beslut som kanske initialt inte är helt förankrade folkligt men som är för allas bästa – i det längre perspektivet. Det är det som ligger i ett framtidsorienterat ledarskap. 

TechSverige kommer nu att analysera klimathandlingsplanen i detalj. 

Frida Faxborn
Näringspolitisk expert 

Relaterade länkar:

Vårt inspel till forsknings- och innovationsprop. Nu krävs politiskt engagemang för ett konkurrenskraftigt Sverige – TechSverige