Hoppa till innehåll

Regeringens klimat­politiska handlingsplan kräver tech­branschens lösningar 

Techbranschen är en nyckelaktör vars lösningar spelar en helt avgörande roll för att lyckas i klimatomställningen samtidigt som det stärker Sveriges konkurrenskraft. Regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan är därför ett gyllene tillfälle för ett politiskt och framtidsorienterat ledarskap som fokuserar på digitala lösningar som nycklar till minskad klimatpåverkan. Handlingsplanen behöver tydligt göra kopplingen till digitaliseringen för att nå de övergripande målen om minskade utsläpp och energieffektiviseringar.


TechSverige presenterade 2022 en hållbarhetsrapport Hållbar tech & Tech för klimatet som beskriver digitaliseringens betydelse för alla andra sektorers möjligheter att minska sin klimatpåverkan. Rapporten innehåller nio prioriterade förslag för att techsektorn ska kunna utvecklas och hjälpa andra att minska sin klimatpåverkan. Utifrån dessa har TechSverige utvecklat förslag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

TechSverige presenterar sex förslag till handlingsplanen
:

1. Ta ett tydligt ledarskap och öka kompetensen avseende kopplingen mellan digitalisering och klimat, inte minst i kommuner och regioner. Regeringen bör höja ambitionen om att digitala lösningar ska nyttjas för att minska klimatpåverkan. Det är avgörande att utvecklingen av klimatfrämjande och smarta lösningar tas tillvara överallt, inte minst i kommuner och regioner. De har i dag olika kunskap och förutsättningar för att driva det arbetet framåt i den takt som krävs.

2. Inför lagkrav på offentliga aktörer att kostnadsfritt dela öppna data kopplat till miljö och klimat, till exempel om mobilitet, energi och klimat för främjandet av klimatsmarta lösningar. Sverige ligger efter i arbetet med att tillgängliggöra öppna data och har datakällor som skulle kunna användas mer effektivt i klimatarbetet.

3. Främja energieffektiviseringar med hjälp av digitala lösningar. I dag hämmas digitala innovationer av att utsläppstunga sektorer gynnas av politiska styrmedel. Regeringen bör införa investeringsstöd för energieffektiviseringar med hjälp av digitala lösningar.

4. Agera för världsledande hållbara datacenter i Sverige genom hållbarhetskrav. Svenska datacenter tillhör de mest energieffektiva i världen. Regeringen har beslutat att energiskattenedsättningen för datacenter ska tas bort. Skulle det ske kommer tilltron till Sverige som investeringsland och digital pionjär att allvarligt skadas. Regeringen bör istället koppla hållbarhetskrav till skattenedsättningen. 

5. Maximera produkters livslängd och främja försäljning av begagnade varor genom att förbättra den svenska vinstmarginalbeskattningen och arbeta för en förändring av momsreglerna. En cirkulär värdekedja med ökat fokus på reparationer av hårdvara innebär inte bara mindre klimatpåverkan utan möjliggör även för ett ökat värde, när intäkter från en produkt genereras flera gånger i stället för enbart vid försäljning. Att också förenkla handeln med begagnade varor skulle bidra till minskad klimatpåverkan genom att produkter används längre.

6. Genomför en kraftfull och långsiktig satsning på AI för klimatet. AI erbjuder helt nya möjligheter att tackla klimatutmaningen. Regeringen bör initiera en satsning på AI för klimatet som bör omfatta såväl forskning, utveckling som tillämpning.


TechSveriges inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Debattartikel publicerad i Computer Sweden den 15 juni 2023