Hoppa till innehåll

Om Sverige ska bli en världsledande technation krävs att regeringen höjer ambitionerna med skolans digitalisering i stället för att motverka den.

I en artikel i Expressen den 21 december beskriver Skolminister Lotta Edholm digitaliseringen i skolan som ett experiment. Hon är kritiskt till att läsplattor har ersatt läroböcker. Tillskillnad från skolministern, ser vi inget motsatsförhållande mellan fysiska och digitala läromedel. Tvärtom, anser vi att tillgången till både böcker och digitala läromedel kan bidra till att förbättra kvaliteten i undervisningen och i förlängningen höja elevernas måluppfyllelse.

Lösningen är inte att motverka digitaliseringen, utan att skapa mål för vad den ska uppnå

Däremot håller vi med ministern om att digitaliseringen i skolan har skett slentrianmässigt. Lösningen är dock inte att motverka digitaliseringen, utan att skapa mål för vad den ska uppnå. Lämpligt nog har Skolverket i dagarna överlämnat ett förslag till regeringen om en ny digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin ska peka ut den gemensamma riktningen för skolans fortsatta arbete med digitalisering 2023–2027.
Strategin innehåller två övergripande mål: det ena är att öka elevernas digitala kompetens och det andra är att öka kvaliteten i undervisningen med hjälp av digitala läromedel. Det här är mål som TechSverige välkomnar.

Digital kompetens är en demokratifråga

Elevernas skolgång och framtida jobbmöjligheter påverkas av hur väl de förstår den digitala världen omkring dem. Skolan behöver ges bästa möjliga förutsättningar att rusta elever med den kompetens som krävs för att leva och verka i ett uppkopplat samhälle.
Det finns många bra exempel på skolor och lärare som på ett framgångsrikt sätt använt digitaliseringens möjligheter för att utveckla pedagogiken och undervisningen. Det finns också skillnader i hur långt olika skolor har nått i sin digitaliseringsresa. Det visar Skolverkets uppföljning av den tidigare digitaliseringsstrategin 2017–2022. Den nya strategin kommer att spela en viktig roll för att få en likvärdig digital utveckling i svensk skola.
Tillsammans med våra medlemsföretag har TechSverige lämnat sex förslag till den nya strategin. Förslagen har fått positivt gehör och återfinns i Skolverkets förslag till ny digitaliseringsstrategi. Dessa förslag handlar bland annat om att:

  • Stärka den digitala kompetensen hos både lärare och skolledning. Om lärare och rektorer ska kunna utforma lärmiljöer som bidrar till att höja kunskapsmålen och den digitala kompetensen hos eleverna, är det nödvändigt att lärare och rektorer har rätt kompetens.
  • Säkerställa ändamålsenlig användning av digitala läromedel i undervisningen. Läromedel ska bidra till att öka måluppfyllelsen i skolan, de ska inte utgöra ett mål i sig självt.
  • Öka kännedomen och intresset för techbranschen och techjobben. Det gäller både hos tjejer och killar. Här har studie-och yrkesvägledare i skolan en viktig roll tillsammans med oss i techbranschen. Konsekvenserna av könsbundna studieval har redan fått stora konsekvenser för kompetensförsörjning i branschen och hela samhället.
  • Öka samverkan mellan techbranschen och skolan. Samverkan sker redan i dag inom alltifrån informations- och cybersäkerhet till satsningar på lärares kompetensutveckling. Det sker ofta inom områden där det i dag saknas kompetens i skolan. Vi anser att samverkan behöver få större utrymme i det fortsatta arbetet med strategin.

Ministern behöver sätta sig i förarsätet

Nu återstår det för regeringen att fatta beslut om den nya strategin. Skolministern behöver i denna del göra ett vägval. Digitaliseringen är här och den kommer fortsätta att öka. Ministern behöver sätta sig i förarsätet och visa vägen i stället för att motverka utvecklingen.