Hoppa till innehåll

Givet betydelsen av digitaliseringens skapande av möjligheter att öka effektiviteten i den offentliga sektorn borde OECD:s rapport fått medial uppmärksamhet.

Utvärderingen baseras på de sex dimensionerna ur ramverket: 

Digital by design – digitalt först  

Government as a platform – offentlig sektor som en plattform  

Data-driven public sector – datadriven offentlig sektor  

Open by default – öppenhet som standard  

User-driven – användardrivet  

Proactiveness – proaktivitet 

Undersökningen omfattar 33 OECD-länder och fem andra länder, där Sverige bedöms ligga på plats 27 av 38. Det är förvisso glädjande att Sverige tar ett kliv uppåt när det gäller datadriven offentlig sektor där vi nu ligger på plats 10. I övrigt får vi genomgående låga poäng och hamnar under medel inom alla andra områden.  

I toppen ligger Korea, Danmark och Storbritannien och samtliga våra nordiska grannländer presterar över medel. En tuff verklighet med tanke på att målet för digitaliseringspolitiken är att att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Inte ens inom det område där regeringen har störst möjlighet att påverka, den statliga förvaltningen, imponerar resultaten. En tröst är att resultatet för Sverige är bättre än motsvarande undersökning 2019 då vi var sist i det sammantagna resultatet och bland de sista i alla de sex dimensionerna, men vi har en lång väg kvar att vandra för att uppnå en digitalt mogen förvaltning.  

”Inte ens inom det område där regeringen har störst möjlighet att påverka, den statliga förvaltningen, imponerar resultaten.”

Peter Kjäll, näringspolitisk expert

En del arbete pågår i dag såsom framtagandet av en ny digitaliseringsstrategi, satsningar på en digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och ett fokus på AI genom AI-kommissionen men det behöver omsättas i snabba konkreta åtgärder om vi ska komma högre upp i rankingen vid nästa mätning.  

Den pågående digitala strukturomvandlingen sker i högt tempo och andra länder springer snabbt. Sveriges saktfärdighet när det gäller verkningsfull digitalisering av offentlig sektor är påtaglig. Detta står i bjärt kontrast till näringslivets digitala omställning och innovationskraft där Sverige rankas mycket högt. Det är viktigt att vi tar vara på digitaliseringens möjligheter i den offentliga sektorn och nyttjar näringslivets förmåga för att skapa hävstångseffekter Det behövs inte bara en tydlig politisk vilja till ambitionshöjning utan också skarpa förslag och nationella investeringar för att vara med bland topplaceringarna och framförallt för nytta för medborgare, offentlighet och välfärdens väl.