Hoppa till innehåll
 

Databaserad kartläggning av koldioxidutsläpp från persontransporter

Tjänsten ”Travel emission insights” möjligör för kommuner och regioner att kartlägga koldioxidutsläpp från persontransporter. Därmed blir det enklare att fatta beslut om specifika åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen. Tjänsten ger kommuner insikter om hur många som reser, med vilken typ av fordon, på vilka sträckor och vilka utsläpp som dessa resor genererar och bygger på anonymiserad och aggregerad mobilnätsdata.

Fatta bättre klimatbeslut med Travel Emission Insights


Bättre jordbruk med 5G

Genom att koppla upp saker inom jordbruket med 5G och analysera data med hjälp av AI kan vi använda planetens resurser mer effektivt och därmed minska den negativa miljöpåverkan.

Telia har tillsammans med företaget Ekobot testat 5G uppkoppling av en autonom robot för ogräsbekämpning, något som kan innebära både effektivisering och miljövinster, t.ex. genom minskat behov av bekämpningsmedel.
Telia och Ekobot testar jordbruksrobot med 5G och AI

Smartare stadsplanering med riktiga data 

Analys av stora mängder anonym användardata från mobilnäten skapar nya möjligheter till smart stadsplanering baserat på faktiska rörelsemönster. Uppkopplade soptunnor, brevlådor och parkeringsplatser gör att städer fungerar mer effektivt och att behovet av tunga fordon minskar, vilket i sin tur minskar växthusgasutsläppen. Mycket av denna dataanalys kan göras genom Telia Companys tjänst City Vitality Insights.

Effektivare trafikplanering när Helsingborg använder Crowd Insights

Uppkopplade kranar sparar vatten och minskar risk för bakterier 

Genom att koppla upp vattenkranar med sensorer kan man spara på vatten i offentliga miljöer. Sensorerna talar om ifall någon kran står och läcker eller om det läcker i ett helt vattensystem. Man kan också få realtidsdata kring vattentemperatur och förbrukning. Förutom att vatten är en av de viktigaste resurserna som vi har så sparar man också pengar. Det finns också möjlighet att ställa in en automatisk regelbunden spolning för att motverka att bakterier växer till i kranen. På så sätt kan man undvika spridning av sjukdomar.

Telia digitaliserar vattenleveranser

Med bra digitala mötestjänster kan resandet minska 

Fjärrmötestjänster som konferens- och videosamtal kan bidra till att minska tjänsteresande och därmed även växthusgasutsläpp. Telia har sparat en kvarts miljon kronor per år på att flytta  resor till att mötas via digitala tjänster.

https://www.telia.se/privat/om/miljo 

Energieffektiva byggnader

Med hjälp av smarta sensorer möjliggör Telia betydande energibesparingar i byggnader tack vare systemautomatisering och fjärrstyrning av belysning och temperatur. Tack vare denna moderna tekniska infrastruktur får vi mer hållbara städer, med energibesparingar som i sin tur minskar växthusgasutsläppen. Lösningarna kan också hjälpa till att skapa beteendeförändringar genom en omedelbar återkoppling om användning av elektriska enheter etc. Därutöver skapas också en bättre och mer förutsägbar inomhusmiljö med ökad livskvalitet för boende och arbetande i fastigheterna.

https://www.telia.se/foretag/hallbar-automation

Smart kollektivtrafik 

Med hjälp av anonymiserad mobil nätverksdata kan man analysera hur människor rör sig för att kollektivtrafiken bättre ska kunna anpassa sin busstrafik, skapa nya lösningar efter resenärernas behov och minska onödigt körande. Om man dessutom kopplar upp bussarna kan man starta igång varje buss på ett miljösmart sätt och skapa ökad trygghet för chaufför och resenärer.

https://www.telia.se/foretag/losningar/smart-kollektivtrafik?intcmp=foretag_iot_smart-kollektiv 

Mer Digital – Digitala seniorer

Mer än en miljon människor i Sverige idag saknar kunskapen, förmågan och tekniken för att ta del av den digitala världen. Därför erbjuder Telia ”Mer Digital” – en grundläggande IT-utbildning för att lösa det digitala utanförskapet. Vi vill att alla ska vara uppkopplade och inspireras av det digitala livets möjligheter. Med ”Mer Digital” stöttar vi kommuner att utbilda sina seniora invånare.

https://www.telia.se/foretag/bransch/kommun/mer-digital   

Gröna obligationer 

Som första nordiska telekombolag emitterade Telia Company 2020 en grön hybridobligation på 500 MEUR. Fler gröna hybridobligationer har sedan dess emitterats. Likviden ska användas…

https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/9/telia-company-emitterade-idag-en-hybridobligation-om-600-meur/

Minskning av egna koldioxid-utsläpp 

För att kraftfullt bemöta klimatförändringarna och den icke-hållbara användningen av naturresurser har Telia Company antagit ambitiösa miljömål som ska nås fram till år 2030.

Vi ska bli koldioxidneutrala genom hela vår värdekedja och inte orsaka något avfall.Vi har redan kommit en bra bit på väg i vår egen verksamhet, där vi i Sverige sedan 2007 använder 100% förnybar el, och har ersatt mycket av vårt resande med digitala möten. Alla nya förmånsbilar är el- eller hybridbilar. Vårt största kontor är BREEAM-certifierat (nivå Excellent) och energiförbrukningen minskade med 90% vid flytten dit.

https://www.telia.se/privat/om/miljo

Rapport beskriver vad som krävs för att nå klimatmålen 

En internationell grupp med experter, där Telia Company ingår, har publicerat en rapport med 36 lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser över hela världen med 50 procent på tio år. ”The Exponential Roadmap” släpptes inför FN:s klimatmöte i New York City i september 2019. I januari 2020 lanserades nästa del, ”The 1.5°C Business Playbook for climate action”, som tillhandahåller ett ramverk för alla typer av företag runt hur man kan arbeta för att minska sina klimatutsläpp.

http://www.exponentialbusiness.org/  

Internet skapar tillgång till information och lärande 

Telekommunikation och internet skapar oöverträffade möjligheter kopplat till yttrandefrihet, tillgång till information och lärande. Men det medför även risker och negativa effekter, som cyberattacker och spridning av olämpligt material, i värsta fall sådant som visar sexuella övergrepp på barn. Dessa risker måste hanteras proaktivt med full transparens. Telia arbetar aktivt utifrån en yttrandefrihets-policy och ger som exempel råd till föräldrar om hur de kan hjälpa sina barn att skydda sig på nätet.

https://www.telia.se/privat/om/ung-pa-natet  

https://www.teliacompany.com/sv/hallbarhet/ansvarsfulla-affarer/yttrandefrihet/ 

Anna Augustson
Anna Augustson.


Kontaktperson:

Anna Augustson
Hållbarhetschef, Telia Sverige

anna.augustson@teliacompany.com