Hoppa till innehåll
Sveriges rikedom vilar traditionellt sett på näringar som baserats på skog och malm. Sedan ett par år tillbaka är det en ny sektor som kommit att växa i betydelse och som nu bidrar till ett starkt Sverige – Techsektorn.

Techsektorn med dess företag är inom många sektorer ledande på att utveckla och bygga digitala lösningar som förenklar, reducerar miljöproblem såväl som arbetsmiljöproblem. Sektorn bidrar till ett bättre och smartare Sverige med en växande exportindustri.

Enligt en rapport som IT&Telekomföretagen nyligen presenterat har Techsektorn etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi och branschens bidrag till BNP är, i absoluta tal, nästan lika stort som bidraget från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt.

Det är viktigt att de regelverk som tas fram är förutsägbara, tydliga och proportionerliga och att de åtföljs av en gedigen konsekvensutredning som gör det möjligt att välja det alternativ som uppfyller det man vill uppnå till lägst kostnad för branschen och alla berörda.

Tyvärr är vår bedömning att det regleringsförslag som kommissionen presenterat inte uppfyller dessa krav. Det kommer att ge näringsliv, akademi och det offentliga stora extra kostnader och dessutom innehåller det många otydligheter och brister som riskerar att ge negativ inverkan på svensk och europeisk innovationsförmåga och konkurrenskraft enligt vad vi utvecklar nedan.

Ta del av IT&Telekomföretagens remissvar här


Lars Lundberg

Näringspolitisk expert med fokus på AI, välfärdsteknologi och offentlig upphandling