Hoppa till innehåll
Bland våra cirka 1350 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”Hej vd” samlar vi deras syn på året som gått, deras tankar om framtiden men också lärdomar och erfarenheter från en tid som inte liknar någon annan. Johan Ripe är vd för Visolit Sweden AB sedan april 2020.

Hur vill du summera pandemiåret från er verksamhets perspektiv?

– Redan innan coronapandemin var vi inne i en stark strukturomvandling som drevs på av digitalisering och teknikutveckling. Pandemiåret har accelererats den utvecklingen och stora digitala kliv har tagits. Den ökade takten mot digitalisering har lett till att efterfrågan på IT-kompetens och rådgivning är stort. I synnerhet ökade förflyttningen in i det publika molnet och Visolit ser att fler kunder i allt högre utsträckning ser över sina möjligheter att nyttja molnets möjligheter. Vi ser en ökad efterfrågan bland kunder på att hitta en strategisk partner för resan mot public cloud. I 2021 väntas investeringarna i det publika molnet gå upp med 18,4 procent (Källa: Gartner).

– Pandemin har gjort molnets fördelar tydligare. Möjligheten att använda skalbara modeller efter behov för att uppnå kostnadseffektivitet och affärskontinuitet skapar drivkrafter för organisationer att snabbt accelerera sina digitala transformationsplaner. De förstärkta trenderna vi ser på marknaden bekräftar att Visolits ambitioner om att vara en strategisk partnern som hjälper små och mellanstora företag med deras molnstrategi ligger rätt i tiden.

– Samtidigt har vi internt fått lära oss mycket om nya arbetssätt och samarbetsformer. När jag tog över som vd i april 2020, var det samtidigt som samhället var tvungen att vidta åtgärder som hade stor inverkan på våra kunder, våra anställda och oss som arbetsgivare. Visolit har kompetenta medarbetare som snabbt svängde om mot att arbeta på distans och våra starka kundrelationer har vi lyckats förvalta väl trots utmaningarna med att inte kunna träffas fysiskt. Samverkan med kunderna är ju ofta nyckeln till ett lyckat partnerskap och en lång fruktsam relation. Men vi saknar såklart möjligheterna att ses och ser mycket fram emot när det blir möjligt igen.

Vilka lärdomar har ni fått och vad tar ni med er?

– Pandemin har eskalerat den strategiska betydelsen av IT. IT var viktigt förut men har blivit ännu viktigare för framtida utveckling av verksamheten oavsett om det rör sig om kommersiella företag eller offentliga verksamheter. Många strävar efter att minska risker, undvika up-front investeringar och få en mer flexibel och skalbar IT-lösning som möjliggör tillväxt. Det här snabbar ännu mer på förflyttningen mot det publika molnet. IT och molntjänster har verkligen börjat bli en del av den strategiska verksamhetens DNA

– Verksamheterna behöver goda rådgivare för att nyttja de stora möjligheterna som molnet medför, eftersom det inte är helt okomplicerat att flytta till molnet: Förändringarna skapar nya säkerhetsutmaningar, små prisdetaljer kan fort leda till stora kostnader, och det krävs en bred och djup specialistkompetens för att kunna nyttja molnets möjligheter på rätt sätt. Det blir därför ännu viktigare att hitta rätt partner. Inte minst för mindre och mellanstora företag som sällan har möjlighet att specialisera sig på detta.

– Innan man startar upp ett förändringsarbete brukar kunderna vilja ha råd och bolla möjligheter och risker. Vi har utvecklat en flexibel metodik för detta och har ofta workshops med våra kunder i syfte att ta fram en roadmap för att stärka konkurrenskraften i verksamheten.

Om du blickar framåt, hur ser du på den närmsta framtiden?

– Vi på Visolit tror på fortsatt acceleration av innovation i marknaden och att IT och inte minst molntjänster ökar sin strategiska position för verksamheter. Innovation och ny teknik har alltid varit krafter som driver samhällsutvecklingen framåt, och digitalisering är en av de starkaste förändringsfaktorerna. Techbranschen möjliggör för andra branschers utveckling, och tar posisionen som en nödvändig möjliggörare och bas för hållbarhet, konkurrenskraft, jobb och välstånd. Jag delar verkligen Åsa Zetterberg och IT&Telekomföretagens värdering: Tech är Sveriges nya basindustri.

– Framåt tror jag utmaningarna för många företag kommer att vara tillgången på kompetens som behövs för att lyfta verksamheten vidare. Jag delar bekymret som lyfts av IT&Telekomföretagen kring behovet av utbildning, fortbildning (upskilling) och omskolning (reskilling). Det handlar inte bara om att möta techbranschens egna kompetensbehov om ytterligare 70 000 personer med digital spetskompetens fram till år 2024, utan hela näringslivet och samhället. Utmaningen kommer att påverka speciellt små och mellanstora företag, som inte har resurser eller förmåga att tillvarata sina möjligheter om dom inte får tillgång till expertis på innovation och vidareutveckling.

– Den digitala strukturomvandlingen och ökade dataanvändningen ökar den globala efterfrågan på processorkraft, dataöverförings- och lagringskapacitet. Här har Sverige unika förutsättningar att attrahera investeringar i datacenterindustrin. Vi på Visolit Sverige är väldigt positiva till de stora investeringar som nu görs av bland annat Microsoft i Sverige. Öppnandet av Microsofts datacenter i Sverige kommer möjliggöra att kunder kommer kunna behålla sin data i Sverige och därmed göra det möjligt att nyttja det publika molnet utan att bryta mot några regleringar. Jag tror tillgången till flera datacenter i Sverige kommer öka tillväxten av publika molnlösningar ytterligare. Visolit är väl rustade för att hjälpa kunderna med den förflyttningen.

Vilka fördelar har du sett med ett medlemskap i IT&Telekomföretagen under krisen?

– Jag tycker att IT&Telekomföretagen utför ett mycket viktigt jobb både för oss som medlemsföretag. Genom att samla oss medlemmar och diskutera viktiga frågor kan IT&Telekomföretagen synliggöra branschens viktiga bidrag till samhället och med större kraft driva viktiga frågeställningar så som framtida kompetensbehov och frågor som rör möjligheterna att nå hållbarhetsmålen för Agenda 2030.

– Vi på Visolit är tacksamma för att IT&Telekomföretagen också har bidragit i arbetet med att ta fram förslaget om en digital strukturomvandling i Sverige. Vi stödjer förslaget från Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS) och Vetenskapsrådet (VR) förslag om en förbättrad nationell förmåga i Sverige att möta och leda i digital strukturomvandling för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling i agenda 2030.

– IT&Telekomföretagens kompetens och inspel kommer vara viktiga för att säkra genomslag. I det vidare arbetet med att förbereda och starta kraftsamlingen är samverkan med aktörer från näringsliv, industri, offentlig sektor och civilsamhälle avgörande. Vi på Visolit bidrar gärna både till arbetet med strukturomvandling och med hållbarhets- och kompetensarbetet i IT&Telekomföretagen.