Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagen välkomnar att regeringen nu ser att frågan om undantag från lokaliseringsprincipen, som bland annat styr var kommunala satsningar på bredbandsutbyggnad kan göras, är en komplicerad fråga som behöver utredas särskilt.

-Att den pågående pandemin tydligt visat på behovet av att ha tillgång till snabbt och säkert bredband är ingen hemlighet. Inte heller har det väl gått någon förbi att bredbandsutbyggnaden i Sverige är långt ifrån slutförd. Därför är det så klart välkommet att regeringen vidtar åtgärder för att främja och underlätta utbyggnaden av bredband, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Det har av vissa framhållits att ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle vara ett viktigt verktyg för att nå bredbandsmålen och föreslagit att ett sådant undantag bör införas medan andra har pekat på risken för osund konkurrens. Vi välkomnar att regeringen ser att frågan om undantag från lokaliseringsprincipen är en komplicerad fråga som behöver utredas särskilt. Inte minst behöver frågan om konkurrenspåverkan belysas noggrant.

-Som vi tidigare pekat på är det för många företag som upplever problem när de möter konkurrens från offentlig sektor som säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. Och att våra medlemsföretag upplever det problematiskt i detta avseende är tydligt, fortsätter My Bergdahl.

Det framgår också i Konkurrensverkets rapport där it och telekom är den bransch där problemet upplevs störst. Därför är det välkommet att en särskild utredare nu får uppdraget att genomlysa detta område.

-Vi ser fram emot att få bidra med IT&Telekomföretagen och våra medlemmars erfarenheter och kunskap i det fortsatta arbetet.

 

Regeringens pressmeddelande 24 mars 2021:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/bredbandsutbyggnad-over-kommungrans-ska-underlattas/

IT&Telekomföretagen 27 april 2020 ’Vi är redo – när kommer remissen?’:
https://www.techsverige.se/2020/04/vi-ar-redo-nar-kommer-remissen/

Konkurrensverkets rapport ’Tio år med bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet’: https://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2020-2.pdf