Hoppa till innehåll
Debattartikel publicerad i Ny Teknik 19 februari 2021

I somras kom ledarna för EU:s 27 medlemsländer överens om ett återstartspaket, Next Generation EU, i kölvattnet av coronapandemin. Det landade i smått otroliga 750 miljarder euro i en kombination av bidrag och lån som ska fördelas mellan medlemsländerna. För Sverige handlar det om cirka 40 miljarder kronor, varav 20 procent är öronmärkta för satsningar på digitalisering. Att minst 8 miljarder kronor ska gå till digitalisering är välkommet och kan göra stor skillnad för en stärkt digital omställning.

En rad länder har redan presenterat planer för offensiva satsningar på digitalisering. Som exempel kan nämnas Finland där det planeras för omfattande investeringar i digital infrastruktur. Ett annat exempel är Tyskland med mångmiljardinvesteringar inom AI och dataanalys.

Medan andra länder kliver fram är den svenska regeringens planer för framtiden höljda i dunkel. Det saknas en uttalad ambition att använda de medel som ställts till förfogande till framåtsyftande investeringar likt Tyskland och Finland. Det finns inte heller någon tydlighet i målbilden hur medlen från EU skulle kunna förstärka och förverkliga den nationella digitaliseringsstrategin. För det råder ingen brist på ambitionsnivå i Sveriges mål inom digitaliseringspolitiken. I den nationella digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi” spänns bågen med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Sverige har historiskt legat bra till när det gäller teknisk utveckling och inte minst vad gäller digitalisering. Men vi behöver tyvärr revidera vår självbild och vi kan inte längre enbart vila mot tidigare gjorda investeringar och modiga politiska beslut kring till exempel bredbandsutbyggnad och PC-reform. Andra länder springer på snabbare än Sverige och vi har många utmaningar att tackla. Vi är bland de sista i Europa när det gäller utrullningen av 5G, och vi ligger efter när det gäller satsningar på AI. Potentialen är stor och enorma möjligheter finns. Digitaliseringen är en del av lösningen på de många utmaningar samhället idag står inför kopplat till miljö, välfärd och konkurrenskraft men också till att återstarta ekonomierna och företagen efter coronakrisen.

Vi är rädda att regeringens ambitioner inom digitalisering stannar vid nivån festtal och stora ord och att det saknas verklig vilja och aktivt engagemang. Regeringen behöver ta fram en plan som visar inriktning och prioriteringar samt adresserar vilka utmaningar som kan lösas med hjälp av digitalisering. Många goda förslag på satsningar och prioriteringar har framkommit genom bland annat regeringens egna myndigheter inom digitaliseringsområdet (PTS och DIGG) som i en ny rapport pekat på behovet av en rad åtgärder och inte minst på tydligt ledarskap för den fortsatta omställningen. Likaså finns många kloka förslag inom regeringens samverkansprogram kring näringslivets digitala strukturomvandling, där vi själva deltar aktivt.

Vi är övertygade om att det spelar stor roll för utvecklingen både vad våra medlemsföretag gör, som lever mitt i digitaliseringen, och vad regeringen gör. Vi kan komplettera varandra. Sverige ska ha en ledande roll inom digitalisering och det kräver substantiella investeringar från både näringsliv och det offentliga.

Genom att visa ledarskap och använda den möjlighet som nu står till förfogande genom EU:s återstartspaket, skulle regeringen ge en viktig signal och förutsättningar för detta. Vi uppmanar därför regeringen att ta fram en framåtriktad plan med offensiva och ambitiösa satsningar inom digitaliseringsområdet för en hållbar återstart av samhället och ekonomin!


Klas Wåhlberg
, vd Teknikföretagen

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen