AddSecure – IoT för en säkrare och smartare värld

3AddSecures Smart Care-lösningar bygger på säker kommunikation och övervakning som gör det möjligt för äldre att bo kvar hemma med bibehållen självständighet. Med säker uppkoppling till våra larmmotagare kan anhöriga vara trygga med att hjälp aldrig är långt borta.

Andelen äldre i befolkningen växer liksom andelen som lever med kroniska sjukdomar. Upp mot 85 procent av personer över 65 år anger att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt samtidigt som 20 procent anger att de har svårt att klara av dagliga bestyr. Parallellt växer kostnaderna för vård- och omsorg. Med hjälp av databaserade kommunikationslösningar vill AddSecure bidra till en säker, effektiv och individanpassad vård och omsorg hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla.

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Mer info:  https://www.addsecure.com/smart-care-mo-start-page/safe-at-home/ (film på finska med engelsk text)

Ståle Moe
Ståle Moe.


Talesperson:

Ståle Moe
Affärsområdeschef AddSecure Smart Care

 

 

 

Lösningen Trygg skola säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras. Detta gör det möjligt för lokala skolteam att förhindra eller begränsa påverkan av en incident till dess att extern hjälp anländer.

Hot och våld är ett ökande problem bland både elever och lärare på landets skolor. Bara under 2019 inkom 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, där grundskolan står för 80 procent av anmälningarna. Vi vill skapa tryggare och bättre lärandemiljöer för alla.

Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Världen behöver bygga och förbättra utbildningsmiljöer som erbjuder trygga, fredliga, inkluderande och ändamålsenliga lärandemiljöer för alla.

Mer info – Case Dalhemsskolan i Helsingborg finns här: https://www.addsecure.se/resource/skolsakerhet-i-dalhemsskolan/

Magnus Hammarsten
Magnus Hammarsten.


Talesperson:

Magnus Hammarsten
Skolsäkerhet AddSecure

 

 

 

AddSecures Smart Grid-lösningar ger pålitlig realtidsinformation från nätet för att optimera strömförbrukningen, öka effekttillgängligheten och minska driftkostnaderna. Lösningarna är flexibla, enkla att installera och underhålla och baserade på säkrad kritisk kommunikation.

Sverige ska år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det ställer nya krav på elnäten. Smarta elnät genom ökad digitalisering och nya tekniska lösningar gör det möjligt för elkunder att bli aktiva deltagare på elmarknaden, att integrera småskalig förnybar elproduktion, minska energianvändningen och skapa flexibilitet som jämnar ut belastningen i elnätet i takt med att andelen förnybara energislag ökar. AddSecure är med och bygger framtidens smarta nätverk för hållbar energi!

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan AddSecure säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Läs kundcaset om Affärsverken

Erling Gustafsson
Erling Gustafsson.


Talesperson:

Erling Gustafsson,
Affärsutvecklare AddSecure Smart Grids

 

 

 

AddSecures IoT-lösningar kopplar samman sensorbaserade nätverk och erbjuder fastighets-, omsorgs- och mobilitetslösningar som gör det möjligt att optimera transportflöden, minska utsläpp och föroreningar och optimera energianvändningen.

70 procent av världens befolkning väntas bo i urbana områden 2050. Samtidigt har de som bor utanför städerna samma behov av effektivitet som de som bor i tätbefolkade områden. Genom våra säkra IoT-lösningar vill vi vara med och bygga den smarta staden – en stad (eller kommun) förstärkt av sensorer, datainsamling, artificiell intelligens och sammanlänkning som ger invånarna effektiva lösningar och valfrihet, oavsett var de valt att bo.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. [text klippt från globalamalen.se]

Läs kundcaset om säker vatten- och avloppshantering i Norrköping

Magnus Lengdell
Magnus Lengdell.


Talesperson:

Magnus Lengdell
CTO AddSecure

 

 

 

AddSecure erbjuder flexibla och skalbara databaserade lösningar för hela order-till-betalning-processen inom transport och logistik. Genom datadrivna beslut hjälper AddSecure sina kunder att transportera gods på ett optimalt och konkurrenskraftigt sätt, planera uppdrag baserat på optimerade rutter, samla in kritisk information från fältet och säkra leveranskedjor.

Distribution av varor är en viktig del i produktions- och konsumtionskedjan. AddSecure optimerar distributionskedjor genom att maximera precisionen, förutsägbarheten, transparensen och leveransplaneringen och samtidigt minimera kostnader, utsläppsnivåer och bidra till säkrare vägar. Tillsammans med kunderna sparar AddSecure idag drygt 1 miljon ton koldioxid per år.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Mer info:

Så effektiviserar du din transportverksamhet med digitala lösningar

Läs mer om smarta transporter

Johan Frilund
Johan Frilund.


Talesperson:

Johan Frilund
Affärsområdeschef AddSecure Smart Transport