Hoppa till innehåll

Sverige och EU behöver lämna ett stuprörstänkande när det kommer till digitalisering. En ny digital strategi för unionen behöver bygga på att digitaliseringen påverkar alla delar av samhället, undvika överreglering och ge möjligheter till att bygga ut infrastruktur.

 Den 1 november tillträder den nya EU-kommissionen och just nu pågår det ett arbete inom unionen med att ta fram prioriteringar inför den kommande mandatperioden. Ett av de viktigaste områdena väntas vara digitalisering. Infrastrukturdepartementet har därför gett IT&Telekomföretagen möjlighet att inkomma med synpunkter på detta område.

Digitaliseringen är här för att stanna

Vår åsikt är att digitaliseringen kommer att fortsätta i oförminskad takt och att den kommer att påverka alla delar av ekonomin och människors vardagsliv. Den leder till helt nya möjligheter till innovation, företagande och samhällsutveckling. Men digitaliseringen skapar också helt nya möjligheter för det offentliga att utföra åtagandet gentemot medborgarna.

De riktigt stora nyttorna med digitalisering uppstår när tjänster, applikationer och användare kopplas samman och när EU:s inre marknad fungerar väl och utan nationella särregleringar. Digitaliseringen påverkar alla sektorer och alla delar av samhället. Den utmanar befintliga strukturer, regler och affärsmodeller och därför är det viktigt att EU-kommissionen har ett sektoröverskridande tankesätt.

Undvik struprör

På samma sätt som svenska departement och myndigheter behöver lämna ett stuprörstänkande behöver EU-kommissionen göra detsamma. I stället behöver man se hur alla sektorer påverkas av digitaliseringen. Det är också viktigt att lagstiftarna har en helhetsbild och gör reella, empiriskt baserade avvägningar om regleringar överhuvudtaget är nödvändiga. Annars är risken stor att nya idéer och ny teknik hindras på grund av överdriven försiktighet eller att konkurrensförhållandena snedvrids.

En ny strategi behövs

IT&Telekomföretagen välkomnar därför arbetet med en framtida digital strategi och att regeringens har inbjudit intressenter att inkomma med synpunkter. Vår uppfattning är att utgångspunkten för arbetet med strategin ska vara att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig, innovativ och säker inre marknad. En marknad som kan främja investeringar och som kan präglas av fria dataflöden.  Vi tycker att en digital framtida strategi för Europa bör:

  • bygga på en helhetssyn (digitalisering är inte ett separat område utan något som påverkar alla delar av samhället),
  • undvika att överreglera,
  • fokusera på standardisering och
  • ge fortsatt och ökat stöd – med förenklade regler – till utbyggnad av infrastruktur i områden där marknadskrafterna inte förmår.