Hoppa till innehåll

Sverige står inför stora samhällsutmaningar. För att kunna möta dem behöver Sverige fullt ut ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

En grundförutsättning för att samhället ska kunna dra full nytta av digitaliseringen är att det finns utbyggd digital infrastruktur i form av snabbt bredband. I hela landet. Till alla medborgare. I annat fall kommer inte alla att kunna ta del av nya digitala tjänster som till exempel kommunen tillhandahåller. Det skapar en oacceptabel digital klyfta.

Även regeringen har i sin bredbandsstrategi pekat på vikten av en fullt utbyggd digital infrastruktur. Till skillnad från andra infrastruktursatsningar sker den här utbyggnaden främst genom marknadens investeringar. Marknadens aktörer har investerat 54 miljarder under de senaste sex åren, medan staten har bidragit med fem miljarder i stödpengar åren 2014–2018. De privata initiativen är således avgörande.

Trots dessa massiva investeringar återstår en hel del. Enligt beräkningar som vi i IT&Telekomföretagen låtit göra kommer det behövas ytterligare cirka 42 miljarder kronor för att bygga ut fiber till alla som i dag saknar tillgång till 100 Mbit/s. Det finns inga indikationer på att regeringen avser att göra några större satsningar på området.

Så – precis som tidigare kommer merparten av investeringarna att komma från marknadens aktörer. Och tur är väl det. För om Sverige hade förlitat sig på att staten bygger bredband, så hade vi fått vänta. Länge.

Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

My Bergdahl, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen