Remiss av rapport Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen (M2022/01830)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

15 december 2022


Länk till remiss

Lokal och regional klimatomställning - Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail