Hoppa till innehåll

PM Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

IT&Telekomföretagen har lämnat synpunkter på promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna.

IT&Telekomföretagen instämmer med Svenskt Näringslivs yttrande och avstyrker ett införande av föreslagen kemikalieskatt.

Läs hela remissvaret här


Kemikalieskatteutredningen redovisade sitt uppdrag den 30 mars 2015 i betänkandet Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier (SOU 2015:30). I betänkandet föreslogs två nya punktskatter – en på viss elektronik och en på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Betänkandet har därefter remissbehandlats, varvid en stor mängd synpunkter har inkommit.

I denna promemoria föreslås att utredningens förslag till lag om skatt på viss elektronik ska kompletteras med en lista istället för den mätmetod som hänvisas till i förslaget, vissa följdändringar med anledning av detta samt en ändring av definitionen av yrkesmässig verksamhet i förslaget till lag om skatt på viss elektronik och förslaget till lag om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.

Remissynpunkter avseende övriga delar av betänkandet och eventuella ändringar med anledning av dessa kommer att behandlas i en kommande lagrådsremiss.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
28 april 2016

Läs remissen på regeringen.se